Month: februar 2013

Stroški nastali samoupravni lokalni skupnosti v zvezi s postopkom razpolaganja s stvarnim premoženjem

  Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice glede stroškov nastalih državi oziroma samoupravni lokalni skupnosti v zvezi s postopkom razpolaganja s stvarnim premoženjem.  Občino zanima, kako ostale občine tolmačite 2. odstavek 28. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012), ki pravi: »Vse stroške,… Preberi več

Doplačevanje institucionalnega varstva

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice glede doplačevanja institucionalnega varstva upravičencem. Občino zanima ali občine na podlagi odločb CSD doplačujejo institucionalno varstvo upravičencem, kljub njihovim prihrankom na TRR? Občina se srečuje s težavo, ko je iz obrazloženih odločb o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva CSD razvidno, da imajo osebe, ki jim občina… Preberi več

Postavka za sredstva namenjena za oglaševanje in informiranje v medijih

Občina članica se je obrnila na sekretariat Skupnosti občin Slovenije s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam. zaprosili smo občine, da nam posredujejo informacije glede sredstev namenjenih za oglaševanje in informiranja v medijih. Občina je v letošnjem proračunu odprla postavko, pri kateri piše, da so sredstva namenjena za oglaševanje in informiranje v medijih. Postavki sta dve, ena… Preberi več

Olajšave staršem z otroci v vrtci

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede olajšav v vrtcih. Občine smo vljudno naprosili, da nam posredujejo odgovore. Občino zanima, kakšne olajšave dajejo druge občine staršem, ki imajo otroke vpisane v vrtce. Predvsem jo zanima odsotnosti otrok zaradi bolezni, kako so te olajšave opredeljene v vaših aktih, oziroma za kakšno obdobje odsotnosti otroka upoštevate… Preberi več

Upravljanje športnih objektov

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine po posredovanju odgovorov občin članic glede upravljanja športnih objektov.  Zadeva je sledeča: »Občina je 100 % lastnica gospodarske družbe (d.o.o.), ki poleg storitev za občino opravlja tudi nekaj tržne dejavnosti. V preteklosti je ta gospodarska družba tudi upravljala s športnimi objekti v lasti občine. Zakon o stvarnem premoženju… Preberi več

Enkratna denarna pomoč za novorojence

Prejeli smo vprašanje občine članice Skupnosti občin Slovenije glede obdaritve ob rojstvu otroka.  Občino konkretno zanima, koliko sredstev namenjajo občine za obdaritev ob rojstvu otroka, torej za enkratno denarno pomoč za novorojence. Občina trenutno namenja za to obliko pomoči 100 EUR. Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj.

Opremljanje naselij s komunalno infrastrukturo v aglomeracijah

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede opremljanja naselij s komunalno infrastrukturo v aglomeracijah.  Operativni  program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa območja poselitve, za katera je potrebno v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (osnovni program). Določa pa tudi območja poselitve, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje… Preberi več

Zaračunavanje komunalnega prispevka

Občina članica se je obrnila s vprašanjem glede zaračunavanja komunalnih prispevkov na Skupnost občin Slovenije. Občino v tej zvezi zanima na kateri podlagi občine zaračunavajo komunalni prispevek v primerih, ko gre za širitev stavbnih zemljišč po 29. Členu ZPNačrt? Verjetno te širitve niso zajete v programe opremljanja, še manj pa v obračunska območja? Odgovore si… Preberi več