• Domov
  • Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Na spletnih straneh MKO je objavljen Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. S sprejemom te uredbe se pričakujejo ugodne finančne posledice tako za zasebne investitorje kot za občino in državo. Številni projekti, za katere do sedaj ni bila izvedena niti presoja vplivov na okolje niti predhodni postopek ugotavljanja, ali bi lahko imeli pomembne vplive na okolje, do sedaj niso bili upravičeni do črpanja teh sredstev. V primeru neupravičene dodelitve in ugotovljenih nepravilnosti pa bi EK lahko tudi terjala vračilo že dodeljenih sredstev.  Gre za projekte, za katere presoja vplivov na okolje v skladu z veljavnimi predpisi RS ni bila izvedena, vendar ni bila izdana odločba pristojnega organa, da v skladu z merili iz Direktive zanje ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Uredba o posegih v okolje bo razveljavila in nadomestila dosedanjo Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13). Z zadnjo spremembo zakona o varstvu okolja v novembru 2013 je bila namreč določeno, da vlada predpiše ne le vrste posegov, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, temveč tudi vrste posegov, za katere bo obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje določila Agencija RS za okolje v t.i. predhodnem postopku. Zato mora uredba določiti tudi merila, ki bodo uporabljena v tem postopku, ter podatke, ki jih bo moral nosilec nameravanega posega v okolje za začetek postopka predložiti.

Glavni del predlagane nove uredbe predstavlja preglednica z vrstami posegov (priloga I).

Glede predpisovanja podatkov, ki jih mora predložiti nosilec posega za začetek predhodnega postopka, v največji možni meri uredba poskuša olajšati breme za investitorja, saj ta postopek ne sme predstavljati dodatnega finančnega ali administrativnega bremena, bolj kot je to nujno potrebno. Organ, ki vodi postopek, že razpolaga s potrebnimi podatki o stanju okolja, ki jih potrebuje za svojo odločitev, saj je pristojen za spremljanje stanja okolja, vodenje evidenc o okolju, izdajanje poročil o stanju okolja, ter tudi za odločanje v postopku presoje vplivov. Kot dodatne podatke, poleg osnovnih, ki jih mora predložiti nosilec posega ob zahtevi za uvedbo predhodnega postopka, ministrstvo predlaga predložitev dokumentov, katerih izdelava se zahteva z drugimi predpisi: o gradnji objektov, o izkoriščanju mineralnih surovin, o kmetijskih zemljiščih, o načrtovanju v gozdovih. Uvaja se tudi splošno obveznost izvedbe postopka presoje vplivov na okolje, kadar se za poseg (dejavnost, napravo) zahteva pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, kar spodbuja tudi Direktiva.

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 20.2.2014. 


Nazadnje posodobljeno: