• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila

Na straneh e-demokracije smo zasledili Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila.

Na podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov mora investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje (nelegalne, neskladne in nevarne gradnje) plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga odmeri upravna enota po uradni dolžnosti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja oziroma na podlagi izdane inšpekcijske odločbe. Kriterije za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njegovega plačila določa Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njegovega plačila (Uradni list RS št. 33/03, 79/09).

Vlada je na 25. redni seji dne 26.9.2013 s sklepom potrdila dokument »Politika reševanja nedovoljenih gradenj«, v okviru katere je med ukrepi za reševanje problematike nedovoljenih gradenj predviden dvig vrednosti točke za odmero nadomestila za degradacijo in uzurpacijo.  S predlagano uredbo se zato vrednost točke za odmero nadomestila zviša za 4 eure (iz 4 eurov na 8 eurov). Poleg tega se minimalno popravljajo tudi posamezni kriteriji za odmero nadomestila, tako da se uvaja spodnja in zgornja meja možne odmere nadomestila, odvisno od zahtevnosti gradnje. Najnižja možna vrednost odmere se po novem dvigne iz 120 eurov na 320 za enostavne in nezahtevne objekte, na 640 za manj zahtevne objekte in na 1600 eurov za zahtevne objekte. Zaradi sorazmernosti ukrepa se po novem določa tudi zgornja meja, ki je za enostavne in nezahtevne objekte 8000 eurov in 24000 eurov za manj zahtevne objekte. Na podlagi izvedenih analiz izdanih odločb o odmeri nadomestila se poenoti oziroma zniža dodatni faktor, ki je povzročal večja in nesorazmerna odstopanja pri odmerah nadomestila pri poslovnih, kmetijskih in drugih nestanovanjskih objektih ter pomožnih gradbeno inženirskih objektih (npr. oporni zidovi). Z namenom pozitivnega motiviranja investitorjev nelegalnih gradenj, da sami uredijo status nelegalnih gradenj oziroma sami izvedejo inšpekcijski ukrep, se uvaja možnost znižanja vrednosti odmerjenega nadomestila, če se nadomestilo odmerja v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za že obstoječ objekt. Glede na gospodarsko situacijo in dejstvo, da nekateri investitorji nelegalne gradnje niso zmožni takojšnjega enkratnega plačila odmerjenega nadomestila, se uvaja možnost obročnega plačila.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka, 20.1.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: