• Domov
  • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na spletnih straneh Vlade RS zasledila, da je Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 – nujni postopek in ga posredovala DZ RS.

S predlaganimi zakonom se zaostrujejo pogoji za izplačila iz proračuna iz naslova črpanja EU sredstev in sicer v smeri, da bo moral neposredni uporabnik proračuna vložiti več napora v pravočasno pripravo zahtevkov za povračilo EU sredstev v državni proračun.

Spreminja se 51. člen (omejitev zaposlovanja) v delu, ki določa obveznost zmanjšanja števila zaposlenih za 1%. Poudarjamo, da so spremenili »predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države« v »predstojnik neposrednega uporabnika proračuna«. Pomeni, da ni potrebno zmanjševanje števila tistih zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna, katerih vir za financiranje plač so EU sredstva ali druga mednarodna sredstva. 

Določa se tudi možnost prerazporeditve pravic porabe iz računa finančnih terjatev in naložb v račun financiranja, saj se ugotavlja, da v računu finančnih terjatev in naložb, pravice porabe ne bodo v celoti porabljene, v računu financiranja pa zaradi dokapitalizacije bank ob koncu leta 2013, ni bilo mogoče načrtovati točnega obsega izdatkov za servisiranje javnega dolga.

Nova je določba, po kateri lahko vlada ali občina kot ustanovitelj posrednega proračunskega uporabnika odloči, da se presežki prihodkov nad odhodki pri posrednih proračunskih uporabnikih usmerijo v proračun države oziroma občine ali da se zmanjšajo transferji posrednemu proračunskemu uporabniku, pri katerih so izkazani presežki. Ugotavlja se namreč, da nekateri posredni uporabniki proračuna razpolagajo z obsegom sredstev, ki bistveno presega njihove potrebe. Pri tem je potrebno upoštevati tudi, da med naloge posrednih uporabnikov proračuna praviloma ne sodijo vlaganja v stvarno premoženje, saj je ta obveznost podeljena ustanovitelju. Iz predlagane ureditve so izvzeti tisti posredni uporabniki, ki imajo premoženje v lasti (npr. univerze).

Vaše pripombe na predlog zakona nam prosimo posredujte do petka, 16.5.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: