• Domov
  • Uredba o izvajanju ukrepa LEADER

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejela v pregled in podajo pripomb, stališč in mnenj predlog Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Uredba določa vrste podukrepov LEADER, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, upravičence, končne prejemnike, upravičene naložbe in aktivnosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, kontrolo nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter finančne določbe za izvajanje posameznih podukrepov LEADER.

Zaradi določenega kratkega roka, vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in mnenja posredujete najkasneje do ponedeljka, 9.6.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: