• Domov
  • Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

V besedilu se odrobneje opredeli uporaba pravilnika, in sicer se pravilnik uporablja za prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, odpadnih in izcednih voda v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, in tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, odstranjujejo z izpuščanjem v vode. Pri tem se zahteve, ki se nanašajo na industrijske odpadne vode, uporabljajo tudi glede izcednih voda iz odlagališč in glede tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, odstranjujejo z izpuščanjem v vode. V obseg prvih meritev in obratovalnega monitoringa se vključi merjenje pretoka in temperature vodotoka, če so te meritve za napravo predpisane, ter izračun letne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če gre za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda. Jasneje se opredeli merila za določitev dodatnih parametrov za komunalno ali industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda, ki ne izhajajo iz posebnih predpisov. V obseg prvih meritev se vključi meritev pretoka in temperature vodotoka, v katerega se odvajajo odpadne vode. Obveznost prvih meritev in meritev obratovalnega monitoringa na vtoku na malo komunalno čistilno napravo, ki jih je treba izvesti zaradi izračuna letnega povprečnega učinka čiščenja odpadne vode, se omeji na parameter KPK, idr.

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge pošljete na naslovbarbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 10.12.2014.


Nazadnje posodobljeno: