• Domov
  • Novi predlog besedila 6. člena Zakona o trgovini

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam dne 12.11.2014 posredovala predlog sprememb Zakona o trgovini. V predlagani prvotni spremembi 6. člena ZT-1 je bil dan poudarek na soglasju organa lokalne skupnosti. Predlog zakona predpisuje sprejem ustreznega akta ter določa prehodni rok, do katerega ga morajo pristojni organi lokalni skupnosti sprejeti. Do izdaje akta mora lokalna skupnost pred izdajo soglasja za prodajo blaga na premičnih stojnicah in s potujočo prodajalno, ki se opravlja v varovalnem pasu javne ceste, pridobiti soglasje pristojnega upravljalca javne ceste.

MGRT je na podlagi mnenj skupnosti občin, ki so na predlagano spremembo podale negativno mnenje, pripravilo nov predlog besedila 6. člena Zakona o trgovini, ki se glasi:

PREDLOG BESEDILA 6. ČLENA

(1) Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga. Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, v katerem se blago prodaja na način iz prejšnjega odstavka.

(2) Za prodajo blaga v varovalnem pasu javne ceste, predpisanem v zakonu, ki ureja ceste, mora trgovec poleg soglasja iz prejšnjega odstavka pridobiti tudi pisno soglasje upravljavca javne ceste.

(3) Za prodajo blaga na način, določen v prvem odstavku, se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve ali organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

IZVAJANJE NADZORA

10. člen
(pristojni inšpekcijski organ)

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja tržni inšpekcijski organ.

Nadzor nad  2. odstavkom 6. člena tega zakona opravlja tudi inšpekcijski organ pristojen za ceste.

OBRAZLOŽITEV:

Predlog spremembe 6. člena, ki se nanaša na soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln,  vključuje zahtevo po pridobitvi soglasja upravljavca javne ceste v primerih, ko se prodaja blaga izvaja v varovalnem pasu javne ceste. Zaradi povečanega obsega prodaja blaga na premičnih stojnicah v varovalnih pasovih javnih cest, ki pomeni vedno večji prometno varnostni problem ne samo za udeležence cestnega prometa, temveč tudi za same prodajalce in kupce, je potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti. Predlagana sprememba daje tudi osnovo za nadzor inšpekcijskega organa, pristojnega za ceste.

Vljudno vas naprošamo, da nam stališče do predlaganega posredujete v najkrajšem možnem času, in sicer najkasneje do ponedeljka, 8. decembra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si