• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

Skupnost občin Slovenije je prejela na Vladi RS določeno besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. S predlaganim zakonom se:

-pripozna vodni in podnebni sklad;

-natančno določa v katerem letu je potrebno zagotoviti pravice porabe za plačilo obveznosti po pravnomočnih sodnih ali upravnih odločbah in poravnavah, kadar le-te nalagajo plačila obveznosti v prihodnjih letih;

-določa v katerih primerih kapitalskih naložb in terjatev ni potrebno vključiti v letni program prodaje finančnega premoženja;

-dopušča možnost dodatnega deficita državnega proračuna do višine zahtevkov za povračilo sredstev evropske kohezijske politike, ki so ob koncu leta 2014 že posredovani Evropski komisiji;

-določa višina povprečnine za leto 2015 za občine – 494,02 eur

-določa, da občinam, katerih prihodki presegajo primerno porabo, pripadajo prihodki le do višine primerne porabe;

-določa, da se iz državnega proračuna občinam v letu 2015 ne zagotavlja sredstev za investicije razen v primeru, če so projekti, ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna že v teku in za katere bodo na dan uveljavitve tega zakona pogodbe z izvajalci že sklenjene;

-določa se možnost dodatnega zadolževanja za občine za namen zagotavljanja lastne udeležbe pri EU projektih;

-spreminja 49. in 51. člen ZIPRS1415 na način, da bo posrednim uporabnikom soglasje k finančnemu načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu vedno izdal organ, ki izvršuje ustanoviteljske pravice. Hkrati se določa izrecna pravna podlaga, da se posredni uporabniki državnega ali občinskih proračunov v letu 2015 začasno financirajo do sprejema rebalansa proračuna države oziroma do sprejema občinskega proračuna;

-izrecno določa, da morajo tudi občine posredovati premoženjsko bilanco Agenciji za javnopravne evidence in storitve;

-določa višina letnega dodatka za upokojence ob upoštevanju, da bo Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., za ta namen zagotovila  19.000.000 eurov;

-znižuje višina nagrade članom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Dne 5.12.2014 bo potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in Ministrstva za finance, na katerem se bo obravnaval predlog sprememb in dopolnitev ZIPRS1415. 

Vaša stališča, pripombe in mnenja nam posredujte do četrtka, 11. decembra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: