• Domov
  • DANES PODPIS DOGOVORA O POVPREČNINI

– SPOROČILO ZA JAVNOST SOS-

– ZA TAKOJŠNJO OBJAVO –

 

Ljubljana, 29.1.2015 – Predstavniki Skupnosti občin Slovenije in minister za finance dr. Dušan Mramor bodo danes ob 15.00 uri v prostorih Ministrstva za finance, Župančičeva 3, podpisali dogovor o povprečnini za leto 2015. Dogovor o višini povprečnine za leto 2015 bo tako vseboval naslednja določila in zaveze:

 

  1. Sestavni del zakonodajnega paketa, ki ga bo vlada predložila Državnemu zboru za izvršitev rebalansa proračuna 2015 do konca januarja 2015 bo tudi predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin.

  1. Vlada Republike Slovenije je na seji dne 22. januarja 2015 sprejela zavezo da bo v letu 2015 sprejela sistemske ukrepe za znižanje stroškov izvajanja z zakonom določenih nalog občin in določila način usklajevanja teh predlogov z reprezentativnimi združenji občin. Z Dogovorom se Vlada RS dodatno zavezuje izvesti vse potrebne postopke, da bodo ministrstva kot posredniška telesa in Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko kot organ upravljanja brez nepotrebnega odlašanja obravnavala zahtevke občin za povračilo sredstev za plačilo izvajalcev pri izvajanju kohezijskih projektov finančne perspektive 2007-2013.

  1. Povprečnina se za leto 2015 določi za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v višini 525 evrov in za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 500,83 evrov.

  1. Vlada Republike Slovenije se z Dogovorom o višini povprečnine zavezuje, da bo do 30.6.2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za  22,8 mio € na letni ravni ali na drug način zagotovila sredstva. Prav tako se Vlada Republike Slovenije in združenja občin z Dogovorom zavezujemo, da bomo v letu 2015 skupaj sproti spremljali in usklajevali ocene učinkov ukrepov, ki se bodo uveljavili v letu 2015 z namenom, da se znižajo stroški občin in zmanjšajo administrativna bremena pri izvrševanju z zakonom določenih nalog občin. Prvič se bomo v zvezi s tem sestali do konca marca 2015.

  1. Vlada RS in združenji občin sta se tudi dogovorili, da se v letu 2015 za sofinanciranje investicij izplača investicijski transfer v višini 1% skupne primerne porabe občin, razlika do 2% skupne primerne porabe občin pa se zagotovi v letu 2016 z vključitvijo v Dogovor za leto 2016.

S spoštovanjem,

Jasmina Vidmar, l.r.

Generalna sekretarka

***

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 176 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in znanje ter združevati moči.

***


Nazadnje posodobljeno: