• Domov
  • IZID POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE IN OBLIKOVANJE DOGOVORA

Ljubljana, 28.1.2015 – V prostorih Ministrstva za finance je potekal tehnični sestanek in zadnje usklajevanje v zvezi s finančnimi sredstvi za občine v letu 2015 z namenom ustreznega pravno-formalnega zapisa dogovora in zavez vlade, da bo izvedla nujne interventne in sistemske spremembe, ki bi občinam prinesle obljubljene finančne prihranke.

Na današnjem sestanku je bilo dogovorjeno, da bo osnovna višina povprečnine znašala 525 Eur na prebivalca v prvi polovici leta, v drugi polovici pa bo znižana za učinke nujnih sistemskih sprememb in bo znašala 500,83 Eur. Vlada se v skladu z dogovorom tako zavezuje, da bo zagotovila sistemske in izvedbene ukrepe za znižanje stroškov občin v višini razlike med prvo in drugo višino povprečnine, to je 22,8 mio € na letni ravni ali pa bo ta sredstva zagotovila na drug način. Za pripravo sistemskih ukrepov se bo skladno s sklepom Vlade RS oblikovalo posebne delovne skupine v sodelovanju s skupnostmi občin. V dogovor se je dodalo tudi roke za spremljanje finančnih učinkov, prvi presečni datum za spremljanje učinkov pa bo že konec meseca marca. Sestavni del zakonodajnega paketa, ki ga bo vlada predložila Državnemu zboru za izvršitev rebalansa proračuna 2015 do konca januarja 2015 bo tudi predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Vlada RS se zavezuje izvesti tudi vse potrebne postopke, da bodo ministrstva kot posredniška telesa in Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko kot organ upravljanja brez nepotrebnega odlašanja obravnavala zahtevke občin za povračilo sredstev za plačilo izvajalcev pri izvajanju kohezijskih projektov finančne perspektive 2007-2013.

Predstavniki vlade in skupnosti občin niso uspeli uskladiti 5. točke dogovora o višini povprečnine, ki zadeva investicijski transfer občinam iz državnega proračuna na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin.

Glede deleža sofinanciranja investicij iz naslova Zakona o financiranju občin je bila s strani reprezentativnih skupnosti občin predlagana dikcija v dogovoru za letošnje leto, na podlagi katere bi vse občine 1% soinvesticijskih sredstev prejele v letu 2015, vključeno pa je tudi določilo, da se bo razlika do 2% sofinancerskega deleža države poplačala in zapisala v dogovoru o višini povprečnine za leto 2016. Ker prisotni predstavniki občin niso imeli mandata za potrditev takšnega določila v dogovoru o povprečnini je bilo sklenjeno, da se posvetujejo z organi skupnosti in mandat preverijo.

 

S spoštovanjem,

Jasmina Vidmar, l.r.

Generalna sekretarka

 

***

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 176 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in znanje ter združevati moči.

***


Nazadnje posodobljeno: