• Domov
  • POVPREČNINA NE MORE BITI PREDMET BARANTANJA, JE ZAKONSKO PREDPISANA

Ljubljana, 14.1.2014 – Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) se je zbralo na 22. seji Predsedstva SOS, kjer so županje in župani izmenjali stališča in poglede do preteklih pogajanj za višino povprečnine in interventne ukrepe, ki naj bi občinskim proračunom prinesli prihranek na odhodkovnem nivoju.

Zbrane županje in župani so poudarili, da višina povprečnine iz katere v zadnjih pogajanjih izhaja Ministrstvo za finance, to je 494 € na prebivalca, ni osnovana na predpisani metodologiji in veljavni zakonodaji, pač pa je naključno izhodišče. Županje in župani so poudarili, da finančna sredstva občinam ne morejo biti predmet barantanja – so zakonsko predpisana ter natančno metodološko izračunana finančna sredstva, namenjena uresničevanju pravice državljank in državljanov do lokalne samouprave. In uresničevanje te pravice v vsem njenem obsegu in v skladu z vsemi zakonskimi določili mora finančno zagotoviti država. Ob tem so še dodatno opozorili, da pomeni nižanje sredstev za občine, zmanjševanje sredstev za potrebe občank in občanov. Nižja sredstva bodo ogrozila tako pomembne dejavnosti kot so npr. pomoč na domu, financiranje varnih hiš, materinskih domov, javnih kuhinj, kulturnih ustanov in dogodkov in številnih drugih, ki jih občine izvajajo za lokalno prebivalstvo.

Županje in župani predsedstva Skupnosti občin Slovenije so sprejeli sklep, da je v tem trenutku edina sprejemljiva višina povprečnine, na katero bi bilo mogoče pristati, 536 evrov na prebivalca. V kolikor bi vladi uspelo dokazati, da je z spremembami zakonodaje možno na odhodkovni strani občin dejansko privarčevati sredstva in, ko bodo ti učinki dejansko vidni na občinskih proračunih, lahko Skupnost občin Slovenije pristane tudi na znižanje višine povprečnine.

Prav tako ne pristajajo na predlog Ministrstva za finance, da se za leto 2015 ukine solidarnostno izravnavo nad primerno porabo ter, da se občine odpovedo sredstvom za sofinanciranje investicij po 21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO), saj so ta sredstva zakonsko zagotovljena in poseg vanje pomenil nespoštovanje načela zakonitosti.

Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so napovedali, da bo skupnost vložila ustavno presojo, v kolikor bo Vlada RS enostransko uvedla napovedane ukrepe.

»Država že od leta 2008 naprej ni poiskala pravnosistemskih rešitev za reorganizacijo celotnega javnega sektorja, pač pa že od začetka gospodarsko-socialne krize rešuje težave stihijsko, prav zato pa ne uspe nadzirati javnih financ«, je izpostavil dr. Boštjan Brezovnik, strokovnjak za lokalno samoupravo. V Skupnosti občin Slovenije so enotni, da se s predlaganimi ukrepi ponovno išče le parcialne rešitve, ki v celoti ne bodo rešile finančnega položaja države. Toliko bolj pa bodo ukrepe občutile občanke in občani.

 

S spoštovanjem,

Jasmina Vidmar, l.r.

Generalna sekretarka

 

 

***

Skupnost občin Slovenije je največja reprezentativna skupnost lokalnih oblasti v Sloveniji, ki šteje 176 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in znanje ter združevati moči.

***


Nazadnje posodobljeno: