• Domov
  • USKLAJEVANJA Z MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO GLEDE ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 16.1.2015 – V sejni sobi Ministrstva za pravosodje je potekal predhodni usklajevalni sestanek z Ministrstvom za kmetijstvo v zvezi s spremembami Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki se nanašajo na prenos nezazidanih stavbnih zemljišč na občine ter o predlogu prenosa javne službe melioracij na občine.

Pobuda pomurske regije, katero je pogojno podprlo tudi predsedstvo SOS se je nanašala na prenos in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov na lokalne skupnosti, v kolikor bo država zagotovila ustrezna sredstva za prenos nalog na občine. Sredstva v te namene zbirajo preko prispevkov kmetov, približno 200.000 Evrov pa prispeva MKGP. Celotno poglavje je urejeno v sklopu Zakona o kmetijskih zemljiščih, kjer je ministrstvo sicer že predvideli možnost prenosa hidromelioracijskih sistemov na občino preko pogodbe. S strani MKGP prenosu na občine sicer ne nasprotujejo, vendar opozarjajo, da obstajajo realna tveganja, predvsem tam, kjer so ti sistemi v slabem stanju. Zato predlagajo tehten razmislek, tudi v smislu samega postopka. V pogovoru je Skupnost občin Slovenije posebej opozorila, da občinam ob morebitnih spremembah ne smejo biti naložene dodatne finančne obveznosti.

Ker je Zakon o kmetijskih zemljiščih trenutno v fazi spreminjanja oz. prenove, bomo v Skupnosti občin Slovenije tem postopkom natančno sledili, o hidromelioracijskih sistemih pa bo potekal poseben sestanek s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predvidoma v četrtek, 22.1.2014.

Nato so se predstavniki skupnosti občin in ministrstva za kmetijstvo posvetili predlogu sprememb Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na prenos nezazidanih stavbnih zemljišč na občine, ne glede na to ali gre za javni interes ali ne, saj obstaja dilema glede definicije tega pojma. Državna sekretarka Tanja Strniša je povedala, da v primeru, da pride do prenosa, sklad ne bi mogel opravljati vseh svojih nalog, npr. po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in drugih. Na Ministrstvu za kmetijstvu bodo opravili tehten razmislek, da ne bi bila potrebna odobritev pravnega posla, če bi slo za javni interes občine, sam Minister pa stoji trdno na stališču, da tak prenos ni mogoč. Pogovore bomo skupnosti občin nadaljevale tudi s samim ministrom za kmetijstvo.

MKGP se strinja s predlagano spremembo Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na podlagi katere je ustanovitev služnosti na nepremičninah, ki so v lasti RS in s katerimi gospodari sklad, v korist občine neodplačna, če gre za gradnjo objektov, ki neposredno služijo izvajanju obvezne gospodarske javne službe lokalnega pomena. Ministrstvo pa se ne strinja s spremembo, na podlagi katere bi se ustanavljale neodplačne stavbne pravice v korist občin.

 

S spoštovanjem,

Jasmina Vidmar, l.r.

Generalna sekretarka

 

 

***

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 176 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in znanje ter združevati moči.

***


Nazadnje posodobljeno: