Month: februar 2015

Odlok o avtotaksi prevozih

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s prošnjo po posredovanju informacij. In sicer občina članica SOS je naprošala za informacije ali imajo občine v veljavi Odlok o avtotaksi prevozih. Prejete odgovore si lahko preberete tukaj.

Praktične izkušnje občin pri odmeri komunalnega prispevka za nezahtevne objekte

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS z vprašanjem, ki se nanaša na prakso v občinah pri odmeri komunalnega prispevka za nezahtevne objekte. Občina članica se sooča z naslednjo dilemo: naša zakonodaja (ZGO) določa postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Med drugim navaja, da je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi potrdilo o plačanem komunalnem… Preberi več

Sofinanciranje drugega strokovnega delavca v 1. razredih OŠ

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja glede sofinanciranja drugega strokovnega delavca v 1. razredih osnovnih šol. Vljudno naprošamo za sodelovanje. Občina že vse od začetka uvajanja devetletke v osnovno šolo sofinancira drugega strokovnega delavca v 1. razredih, v deležu, ki ga MIZŠ ne financira. Občino zanima ali tudi druge občine… Preberi več

Postavitev mobilnih vrtcev

Skupnost občin Slovenije je na občine članice SOS naslovila vprašanje občine v zvezi s postavitvijo mobilnih vrtcev. Občino je zanimalo, kakšne imajo občine izkušnje z reševanjem prostorske stiske v vrtcih s postavitvijo mobilnih vrtcev, urejenih iz bivalnih kontejnerjev, ki jih je mogoče dograditi. Občino je prav tako zanimalo, kdo so bili izvajalci del. Odgovore občin… Preberi več

Izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj glede izdaje soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto. Občino članico je zanimalo ali občine izdajajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste in soglasja za izvedbo priključka na cesto z vidika varovanja ceste in prometa in predpišejo… Preberi več

Plačilo materialnih stroškov osnovnim in glasbenim šolam

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja občinam, in sicer glede kritja materialnih stroškov osnovnim in glasbenim šolam. V skladu z Zakonom o organizaciji  in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 16/07) je občina dolžna kriti materialne stroške osnovnim in glasbenim šolam. Glede na različne prakse v Sloveniji, nam prosim… Preberi več

Sofinanciranje izobraževanja

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice SOS, ki prosijo za izkušnje drugih občin. Kratek opis: Obrtna zbornica bi za člane izvedla računalniški tečaj. Gre za nekoliko dražji tečaj in vedo, da bi bila zaradi cene slaba udeležba, čeprav so prav člani sami za takšno izobraževanje izrazili interes. Obrnili so se na občino s… Preberi več

inšpekcijski pregled zaklonišč

Občino članico zanima praksa (pogostost ipd.) in izkušnje z Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v zvezi s pregledi ZAKLONIŠČ OSNOVNE ZAŠČITE in zlasti s preverjanjem obstoja POTRDIL/A O PRIMERNOSTI ZAKLONIŠČ/A. Odgovre občin članic si lahko preberete tukaj.

Pobiranje parkirnine

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij glede pobiranja parkirnine. Tržni inšpektorat je v občini članici opravil inšpekcijski pregled in ugotovil, da občina pobira parkirnino na črno, ker nima registrirane dejavnosti pobiranja parkirnine oziroma ker se pobiranje parkirnine ne izvaja kot gospodarska javna služba. Zato občini nalaga, da dejavnost urejanja… Preberi več

Vodenje in izvajanje investicijskega vzrdževanja ali novih investicij

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice vezano na vodenje in izvajanje investicijskega vzdrževanja ali novih investicij. Občino je zanimalo kako imajo v drugih občinah urejeno vodenje in izvajanje investicijskega vzdrževanja ali novih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo (npr. obnova vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja ali pa novogradnje) s komunalnim podjetjem. Zanimalo jih… Preberi več