• Domov
  • Javna obravnava osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o objavi osnutka besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. S predlagano novelo zakona se poenostavlja strokovna podlaga, ki bo podlaga za določitev območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Ukinja se: preverjanje bonitete kmetijskih zemljišč, priprava predloga območij, primernih za izvajanje agrarnih operacij, ter priprava predloga območij, primernih za odpravljanje zaraščanja. Na novo se ureja načrtovanje kmetijskih objektov na kmetijski namenski rabi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ter načrtovanje objektov, ureditev in drugih posegov na kmetijska zemljišča brez spremembe namenske rabe.

Vaše pripombe, mnenja in stališča nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 11. marca 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.