• Domov
  • 2. SEJA PREDSEDSTVA SOS: FINANCIRANJE OBČIN V DRUGI POLOVICI LETA, INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANA IN ODPIS DOLGA NAJŠIBKEJŠIM

Velenje, 29.5.2015 – Druga seja Predsedstva SOS je tekla v luči aktualnega dogajanja na področju občin. Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so razpravljali o financiranju občin v drugi polovici leta ob upoštevanju neizpolnjevanja 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ki predvideva prihranke skozi sistemske ukrepe v višini 22,8 mio. €, o institutu odpoklica župana in o odpisu dolga socialno najbolj ogroženim prebivalcem.

Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Mag. Janko Burgar je povedal, da je na četrtkovi seji Vlade RS bil sprejet sklep v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, ki nalaga ministrstvom, da najkasneje do 5.6.2015 predlagajo konkretne ukrepe, s katerimi se bodo znižali izdatki občin. Trenutne ocene kažejo, da bi s pripravljenimi ukrepi bilo mogoče privarčevati zgolj tretjino potrebnih sredstev. Na ministrstvu za javno upravo, ki deluje kot koordinator aktivnosti so vsa ministrstva opozorili na 4. točko dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ki ga je vlada podpisala s skupnostmi občin. V njem se je zavezala, da bo do 30. junija 2015 z izvedenimi ukrepi za znižanje stroškov občin dosegla znižanje v višini 22,8 mio € na letni ravni ali pa bo na drug način občinam zagotovila ta sredstva.

Ne glede na to je iz Normativnega programa Vlade RS mogoče razbrati, da bodo predlagane zakonske spremembe sprejete šele konec leta 2015 ali celo v letu 2016, zato učinkov na zmanjšanje stroškov občin s temi predpisi do konca junija 2015 zagotovo ne bo, pa tudi ne do konca tekočega leta. Župani so na seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije opozorili, da so pozivi in opozorila na finančno potratnost zakonodaje Skupnosti občin stari že več let in da bi vsi sistemski ukrepi na katere že dolgo opozarjajo lahko bili realizirani že davno v izogib današnji finančni situaciji. Ne glede na to so pozdravili prizadevanja Vlade RS za zniževanje stroškov in izpostavili željo, da se s sistemskimi spremembami nadaljuje. Vendar pa projekt zniževanja stroškov občin do 30.6.2015 ne bo izveden, s tem pa ostaja odprto vprašanje višini povprečnine od 1.7.2015 dalje – ta bi se naj znižala na višino 500,83 € ob izpolnjevanju pogoja prihranka. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je sprejelo stališče, da Vlada mora zagotoviti sredstva občinam za drugo polovico leta vsaj v višini 525 € kot prehodno rešitev, nato pa najde način, da zagotovi občinam pokrivanje zakonskih obveznosti v skladu z določili Zakona o financiranju občin, po katerem bi višina povprečnine morala znašati ca. 630 €. Le s tem bo namreč država lahko omogočila skladen razvoj v državi in ponovno vzpostavila razvojno funkcijo občin. Skupnost občin Slovenije je pripravljena za dosego tega cilja izkoristiti vsa razpoložljiva pravna sredstva.

Na pobudo poslancev in poslank je bil v državnozborsko obravnavo vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ureditve odpoklica župana (ZLS-S, EPA 482-VII), ki predvideva možnost odpoklica župana in je bil vložen s strani poslancev. V Skupnosti občin Slovenije niso nikdar nasprotovali sami uvedbi instituta odpoklica župana, vendar so prepričani, da zakon, kakor je nastavljen omogoča (zaradi nizkega praga za vložitev zahteve) predvsem politično oziroma interesno obračunavanje. Predsedstvo SOS je zavzelo stališče, da Skupnost občin Slovenije ne bo pristala na nobene zakonodajne spremembe, ki posegajo v sistem lokalne samouprave, dokler ne bo jasna in s konsenzom sprejeta strategija njenega razvoja (Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji). Slednje je bilo namreč zagotovljeno tako s strani Ministrstva za javno upravo kakor tudi potrjeno s strani predsednika vlade v začetku tega leta.

Na seji predsedstva SOS je ministrica dr. Anja Kopač Mrak predstavila sistem in nabor ukrepov pomoči najšibkejšim (odpis dolga, sprememba zakona o izvršbi in pomoči ljudem pri deložacijah) in ki jih je kriza najbolj prizadela. Ministrstvo ocenjuje, da je danes v Sloveniji takih primerov med 80.000 in 100.000 prebivalcev. Le ti so zaradi brezposelnosti in trajno nizkih prihodkov potisnjeni v začaran krog dolgov in neplačanih računov. Danes zaradi tega izgubljajo vse: dom, družino, upanje v prihodnost in zaupanje v skupnost. Ministrstvo v času ko Slovenija okreva, raste gospodarstvo in zaposlenost, pripravlja paket pomoči najšibkejšim in jim tako omogočiti, da si opomorejo. Načeloma bi bili do odpisa dolga upravičeni le socialno najšibkejši (npr. prejemniki DSP, varstvenega dodatka, družine z otroškim dodatkom za otroka v 1. in 2. razredu oziroma morda z otrokom v 3. razredu, če je v družini otrok s posebnimi potrebami in s potrebo po posebni negi), v kolikor je dolg star že vsaj eno leto in so že bili začeti postopki izvršbe, vendar ta ni bila uspešna. Pri tem ministrica želi, da se v projekt vključijo tudi občine na podlagi dogovora za odpis dolga, nastalega zaradi uporabe javnih dobrin gospodarskih javnih služb v občinah.

Predsedstvo SOS je izrazilo podporo ministrstvu, zato je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve posredovalo sporazume o odpisu dolga najšibkejšim na občinske naslove, te pa bodo predlagale razprave o vključitvi na občinskih svetih.


Nazadnje posodobljeno: