• Domov
  • Obveznost plačila upravne takse za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča – stečajni upravitelji

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za javno upravo dopis s tolmačenjem 291. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.; v nadaljevanju ZFPPIPP), in sicer ali navedeni člen predstavlja podlago za oprostitev upravitelja do plačila upravne takse za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča. V dopisih, ki jih prilagamo v nadaljevanju, obe ministrstvi pojasnjujejo, da navedeni člen ZFPPIPP ne predstavlja podlage za oprostitev upravitelja od plačila upravne takse za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča.

Dopis MP in dopis MJU.


Nazadnje posodobljeno: