• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1A) – čas za oddajo mnenj 12. 8. 2015
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Državni zbor oddal Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji v mnenje občinskim svetom ter županjam in županom občin in mestnih občin. V sredo, 12. avgusta 2015 se zaključi enomesečno obdobje posredovanja mnenj.
Predlog poslancev vključuje spremembe 1. člena (dodaja se pojem sintska skupnost), 6. člena (uvaja tripartitno, po številu članov neomejeno sestavo vladnega posebnega delovnega telesa), 10. in 11. člena (sestava, naloge, statut in poslovnik Sveta romske skupnosti) ter 5. člena. Spreminja se dikcija 5. člena, ki jasneje določa pristojnosti občin in države pri zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer pripadnikom romske skupnosti. Nov člen 5. aureja nadomestno ukrepanje države v primeru neizvajanja izvirne pristojnosti občin, na območju katerih so naselja oziroma deli naselij z večinsko romskih prebivalstvom.
Predlog poleg vključevanja naselij ali dela naselij z romskih prebivalstvom v sistem poselitve in v občinske prostorske akte občinam nalaga, da se ne glede na pravni status stanovanjskih objektov v naselju zagotovi pogoje za minimalno komunalno oskrbo (kar vključuje: pitno vodo, električno energijo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, odvoz komunalnih odpadkov in dostop do javne ceste). Sredstva za uresničevanje teh nalog Predlog nalaga občinam, saj naj bi ga zagotovile same .

 


Nazadnje posodobljeno: