• Domov
  • Četrta seja Predsedstva SOS v luči pogajanj za povprečnino

Polzela, 9.9.2015 – Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je sestalo na svoji 4. Redni seji in razpravljalo o višini povprečnine 2016, odvajanju in čiščenju odpadnih voda, vlogi občin v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito in reorganizaciji elektrodistribucije.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivan Žagar, je na seji Predsedstva SOS zbranim županjam in županom poročal o nedavnih pogajanjih med Vlado RS in predstavniki občin. Povedal je, da je Vlada na zadnjem sestanku predlagala višino povprečnine 519,00 EUR na prebivalca, h kateri so pripravljeni dodati 1,80 € na prebivalca za kritje novo nastalih stroškov zaradi sprostitve napredovanj javnih uslužbencev. V primeru, da bi se v pogovorih s sindikati Vlada dogovorila tudi za razveljavitev ukrepa, po katerem se delovnih mest tistih, ki so dosegli pogoje za upokojitev, ne nadomesti pa bi za ta namen občine prejele dodatnih 2,64 EUR sredstev na prebivalca. Vlada RS prav tako vztraja na omejitvi finančne izravnave do višine primerne porabe (odvzem presežka nad primerno porabo) iz preteklega leta, zagotovila pa bo izplačilo investicijskega transferja v višini 1% skupne primerne porabe občin na podlagi Dogovora o višini povprečnine 2015 ter 2% rednega investicijskega transferja v letu 2016.

Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so izpostavili, da Ministrstvo za finance pri izračunih sredstev za maso plač javnih uslužbencev v občinah ni upoštevalo potrebnih sredstev za zaposlene v občinskih javnih zavodih, med katere štejejo tudi vrtci. Zato izračuni Ministrstva za finance niso točni in tudi ne realni. Dr. Andrej Fištravec, podpredsednik sekcije mestnih občin je izpostavil, da je predlagana višina povprečnine s strani države neprimerno nizka že glede na lastne izračune primerne porabe občin Ministrstva za finance, saj je s predlagano višino povprečnine nemogoče spoštovati zakone in jih izvajati tako, kakor jih občinam delegira država. Takšna višina povprečnine bo pomenila sesutje sistema lokalne samouprave, ker občine ne bodo zmogle izvajati vseh zakonskih nalog ter protipravno stanje, ki ga bo povzročila država sama. Član predsedstva Aco Šuštar, župan občine Vodice je poudaril, da bodo oškodovani predvsem občanke in občani, ki ne bodo deležni nekaterih javnih storitev, ki bi jim pripadale, država v celoti pa bo stagnirala ali celo nazadovala, saj se bo ustavil skladni razvoj po različnih slovenskih regijah. Povedal je tudi, da se Vlada RS ne zaveda, da ne jemljejo županjam in županom, temveč jemljejo državljankam in državljanom Republike Slovenije. Županje in župani so opozorili tudi na dejstvo, da so prav občine tiste, ki takoj in neposredno nudijo pomoč prebivalstvu, ko pride do naravnih nesreč in kriz, s kakršno se soočamo trenutno.

Županje in župani pričakujejo, da se bo Predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, sestal s slovenskimi občinami že na podlagi medsebojnega spoštovanja, poleg tega pa pogajalci v imenu Vlade RS nimajo jasne slike o nalogah občin in njihovem finančnem stanju. Čas je, da se s celotno problematiko seznani tudi Predsednik Vlade RS.

Zbrani županje in župani so v presojo prejeli tudi Zahtevo za oceno ustavnosti predpisov, ki urejajo financiranje občin, ter tožbo zoper Republiko Slovenijo, za izpolnitev Dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Oba dokumenta je Predsedstvo SOS potrdilo in odobrilo njuno vložitev na ustrezne pravosodne organe v imenu 177 občin članic Skupnosti občin Slovenije.

Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi vlogo občin v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito. Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve, Boštjan Štefic, je poudaril zlasti potrebo po celovitem pristopu, tako glede solidarnosti, kot naslavljanja razmer v državah izvora ter boju proti tihotapljenju ljudi. Povedal je, da je Slovenija dobro pripravljena in povezana ter, da Ministrstvo za obrambo , skupaj s Slovensko vojsko in Upravo RS za zaščito in reševanje osrednjo pozornost namenja operativnim pripravam lokacij, kapacitet in postopkov. Prav pri zagotavljanju nastanitvenih kapacitet država prosi za pomoč tiste občine, ki lahko ponudijo namestitvene kapacitete nad 50 ležišč. Predsedstvo SOS je poudarilo pomen jasnih usmeritev s strani državnih organov, da bo na izvedbeni ravni teklo vse usklajeno in brez zapletov.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je seje Predsedstva SOS udeležila mag. Nataša Vodopivec (MOP), ki je predstavila trenutno stanje s spremembami podzakonskih aktov, ki to področje urejajo. Povedala je, da je v času javne razprave Ministrstvo za okolje in prostor prejelo zelo veliko število pripomb vse zainteresirane javnosti ter, da trenutno poskušajo nanje odgovarjati. Opozorila je, da na Ministrstvu za okolje in prostor skušajo najti še sprejemljive spremembe z vidika zahtev Evropske komisije, ki se je na Slovenijo že obrnila z nekaterimi vprašanji v zvezi s predlaganimi spremembami. Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so izpostavili zlasti, da se mora Ministrstvo za okolje in prostor zavedati, da so občine finančno podhranjene že vrsto let, zato ne morejo kriti stroškov z zagotavljanjem komunalne opreme iz lastnih sredstev. V finančni perspektivi do leta 2020 sredstev za takšne infrastrukturne investicije praktično ni, sredstva v prejšnji perspektivi pa so občine počrpale po njihovih najboljših možnostih, upoštevaje zakasnitve s sprejemom operativnih programov v Sloveniji in kronično zniževanje investicijskih sredstev za občine. Na ministrstvu pričakujejo, da bodo usklajen predlog lahko posredovali v medresorsko obravnavo meseca novembra, do konca leta 2015 pa pričakujejo tudi sprejetje ustreznih uredb.

K temi reorganizacije elektrodistribucije v Sloveniji so se seje udeležili GIZ DEE, Mag. Bojan Luskovec in predstavniki elektrodistributerjev. Predsedstvo SOS je podprlo lokalno in regionalno organiziranost dejavnosti te gospodarske javne službe, vključno s podeljevanjem koncesij, saj razvoj regionalnega gospodarstva in življenjski standard občanov temelji na dobrem operativnem sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji kot izvajalci nalog. Predsedstvo SOS je ektrodistributerje pozvalo k intenziviranju sodelovanja z občinami pri zagotavljanju javne službe na področjih, na katerih posamezna podjetja delujejo.


Nazadnje posodobljeno: