Skupnost občin Slovenije obvešča, da je na Državnem zboru RS v obravnavi Predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017. V primerjavi z veljavno ureditvijo, se predlagani zakon razlikuje predvsem v tem:

  • da se pri predplačilih od neposrednega uporabnika zahteva, da v pogodbi z upravičencem dogovoriti, da bo prejemnik najkasneje v 120 dneh po prejemu sredstev, posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev. Predlagana ureditev bo enako kot pri namenskih sredstvih EU zagotovila, da se bodo predplačila izplačevala v nižjih obsegih od dopustnega, hkrati pa se na ta način prejemnikom zagotavlja, da imajo sredstva na razpolago skozi celotno obdobje, v kolikor pravočasno posredujejo dokazila in v kolikor sredstva porabljajo skladno s pogodbo.
  • da se omogoča občinam dodatno zadolževanje za investicije pri državnem proračunu
  • da se s predlaganim zakonom izrecno ne zahteva več zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju
  • da se v letu 2016 pokojnine ne bodo redno usklajevale, je pa določena izredna uskladitev pokojnin
  • da občina v primerih, ko je otrok vključen v vrtec izven območja in so v matični občini zagotovljena prosta mesta, plačuje le ceno istovrstnega programa, ki velja v vrtcih na njenem območju
  • da so dodani dodatni pogoji za zagotavljanje plačila zdravstvenih storitev vojnim veteranom.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 9.10.2015 na naslov info@skupnostobcin.si.