• Domov
  • V tretjem krogu pogajanj za povprečnino še ni prišlo do zbližanja stališč

 

Ljubljana, 14.9.2015 – v prostorih Ministrstva za finance je potekal tretji krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Vlada RS še vedno vztraja pri izhodiščnem predlogu, čeprav priznava, da niso upoštevali celotne mase plač zaradi sprostitve napredovanj. Zdaj bi klestili nadstandard, ki ga nudijo nekatere občine. Dr. Žagar, predsednik SOS, izpostavlja: »Država naj z izplačilom primernih in izračunanih sredstev za občine, omogoči ohranitev standarda življenja in storitev v lokalni skupnosti, ki so jih njeni prebivalci vajeni. «

Uvodoma je državna sekretarka na ministrstvu za finance mag. Mateja Vraničar potrdila predvidevanja skupnosti občin, da v sredstva, ki bodo potrebna za izplačilo višjih plač zaradi sprostitve napredovanj predstavniki ministrstva za finance niso vračunali stroškov za zaposlene v javnih zavodih oz. vrtcih, saj niso upoštevali plač, ki so vštete v ceno storitev. Po novih izračunih velja, da bo za maso plač javnih uslužbencev v občinah potrebnih dodatnih 6.500.000 EUR, v primeru delne sprostitve zaposlovanja (za delovna mesta, ki ob odhodu v pokoj niso bila nadomeščena) pa bi za to potrebovali 9.600.000 EUR.

Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo je predstavil učinke Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), kjer je učinek opazen na področju taks in izplačil subvencij, medtem ko je manj učinkov za zaznati na področju neodplačnih služnosti. Poudaril je, da je zakon v veljavi zgolj pol leta ter, da je zaradi tega zakon prinaša le 15 odstotkov učinkov, ki so jih na ministrstvu pričakovali, obenem pa je ministrstvo napovedalo nadaljnje ukrepe za zniževanje stroškov občinam.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivan Žagar je izpostavil ogorčeno reakcijo županj in županov na nedavni seji Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Povedal je, da je vztrajanje ministrstva na tako nizki številki popolnoma nesprejemljivo, saj bi ponujena višina povprečnine pomenila še nižjo povprečnino kot jo imajo občine celo v tem, najbolj kritičnem letu. Za Skupnost občin Slovenije je po besedah predsednika SOS najnižja povprečnina za to leto lahko 536 EUR na prebivalca občine, ob upoštevanju rasti BDP, dviga plač in ob upoštevanju realnega znižanja stroškov občinam. Podpredsednik SOS, Bojan Kontič je opozoril, da občine prav tako vztrajajo na ohranjanju izplačila presežka nad primerno porabo.

Državna sekretarka je izpostavila, da Vlada RS ostaja pri svoji uvodni ponudbi ter, da bodo povprečnino popravili z zneskom, ki ga bodo pogajali s sindikati, saj je za Vlado izhodišče lahko le 525 EUR na prebivalca, ob upoštevanju prihrankov iz naslova sprememb zakonodaje. Po besedah Vraničarjeve rast BDP ni realna, Vlada pa ne podpira niti izplačila finančne izravnave nad primerno porabo, od omenjenega zneska pa bi država odštela tudi dodatno subvencijo, ki jo občine namenjajo staršem pri ceni vrtca. Teh subvencij je skupaj ca. 25 mio. na letni ravni.

Dr. Ivan Žagar je povedal, da so nekateri predlogi Vlade popolnoma neprimerni, kot nižanje povprečnine za sredstva podeljenih dodatnih subvencij za ceno vrtca, ki jih nekatere občine dodajajo kot nadstandard svojim občankam in občanom. Zagotovo takšna rešitev države ne bi bila v interesu občankam in občanom. Država naj z izplačilom primernih in izračunanih sredstev za občine, omogoči ohranitev standarda življenja in storitev v lokalni skupnosti, ki so jih njeni prebivalci vajeni. Že sedanji zneski povprečnine namreč ne pokrivajo vseh stroškov, ki z zakonodajnimi obveznostmi občinam nastanejo.

Državna sekretarka mag. Mateja Vraničar je predlagala, da se predstavniki Vlade RS in občin sestanejo ponovno, takrat s konkretnimi izračuni izhodišč ene in druge strani, znotraj katerih bi poskusili poiskati kompromisni predlog. Ponovno pa je izpostavila, da se od obsega primerne porabe, ki jo mora financirati država, morajo odšteti evidentirani nadstandardi, ki jih nudijo občine.


Nazadnje posodobljeno: