• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da v usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Poglavitne rešitve predloga zakona se nanašajo na večjo fleksibilnost pri določanju plač in odpravo avtomatizmov pri določanju plače. Večja fleksibilnost se zagotavlja pri določanju plače na ravni posameznega javnega uslužbenca v odvisnosti od rezultatov dela. V povezavi z nagrajevanjem nadpovprečnih javnih uslužbencev je določena možnost začasnega povišanja plače teh javnih uslužbencev glede na uspešnost njihovega dela ob hkratni možnosti znižanja plače v primeru kršitev ter zadržanega napredovanja v primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov. Predlog uvaja enovito delovno uspešnost, do katere so upravičeni tudi funkcionarji  (izjema so funkcionarji, ki so pridobili mandat na podlagi neposrednih volitev).  V neposredni povezavi z večjo fleksibilnostjo pri določanju plač je tudi zmanjšanje avtomatizmov pri določanju plače, zlasti glede prenosa plačnih razredov pri prehodu javnega uslužbenca na drugo delovno mesto. Predlog zakona uvaja tudi določitev opisov nalog delovnih mest in pogojev za opravljanje nalog v enotnem aktu za ves javni sektor.

Prosimo vas, da predlog zakona proučite in nam svoje mnenje oziroma morebitne pripombe ter predloge posredujete najpozneje do četrtka, 12. novembra 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.