• Domov
  • Kdaj občina lahko snema sejo OS in katere informacije občina sme zbirati, obdelovati in posredovati?

V sredo so se udeleženke in udeleženci posveta ”Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov” tekom predavanja Informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik ter državnega nadzornika Blaža Pavšiča poučili o širokem naboru tem, vezanih na Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varovanju osebnih podatkov kot tudi Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o medijih.

 

Mojca Prelesnik - posvet ''Občina je zavezanec ...''

Informacijska pooblaščenka nam je pomagala razmejiti mejo med informacijo javnega značaja in osebnih podatkom ter pojasnila, da se občine morajo držati 21. člena ZDIJZ in 21. a člena ZVOP-1. Število zavezancev po noveli ZDIJZ-C in s tem Register zavezancev pri AJPES se je povečalo na gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod prevladujočim vplivom RS, LS ali drugih oseb javnega prava. Navezala se je na Zakon o medijih in dajanje informacij sedmi sili ter specifično občinske posle (snemanje OS, zbiranje in obdelava osebnih podatkov v občini …) Spoznali smo definicijo informacije javnega značaja (IJZ) in njene izjeme ter že spoznali termin osebni podatek (OP), o katerem je še več spregovoril državni nadzornik Informacijskega pooblaščenca.

Blaž Pavšič - posvet ''Občina je zavezanec ...''

Kot pri predhodnici smo tekom predavanja državnega nadzornika spoznali osnovne pojme in njihove definicije ter pravne podlage, ki se specifično veže na delo v občini in so pri delu z OP najbolj pomembne.  Posebej se je opozorilo zakaj je potrebno beležiti katere OP, kdaj, zakaj in komu smo posredovali ter da je bolje delovati preventivno in določene prakse urediti že z občinskim Pravilnikom.