• Domov
  • Konsenza o financiranju občin v letu 2016 še ni; potrebna bo preveritev stališč vodstev skupnosti občin

Ljubljana, 12.11.2015 – Reprezentativni predstavniki občin in predstavniki vlade so se še zadnjič sestali z namenom iskanja kompromisa glede financiranja občin v letu 2016. Sestanka so se poleg predstavnikov vodstev skupnosti občin udeležila minister za finance, dr. Dušan Mramor in minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

V skladu z dogovorjenimi predlogi preteklih pogajanj so predstavniki občin in vlade pregledali nekatere predloge. Predstavniki obeh strani so se strinjali s predlogi amandmajev na Zakon o izvrševanju proračunov 16/17 (ZIPRS), ki se nanašajo na vnos pravne podlage za novo odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2016. Vladna stran je povedala še, da so se odločili za to rešitev v prehodnem obdobju za leto 2016, za leto 2017 pa bi naj vlada pripravila Zakon o davku na nepremičnine, vendar ne kot novo rešitev, pač pa kot prehod med sistemom NUSZ in davkom na nepremičnine na osnovi posplošene tržne vrednosti in z odpravo zdajšnjih anomalij. Dogovorjeno je bilo tudi, da se nadaljuje z oblikovanjem usklajenih ukrepov za nadaljnje zniževanje stroškov občin. Glede predloga, da se v ZIPRS vključi 72. člen, ki bi urejal subvencije občin za plačilo javnega vrtca je bilo ugotovljeno, da bo ta določba v ZIPRS črtana, ker večina občin predlogu nasprotuje.

Prav tako je bil sklenjen konsenz, da se bo v ZIPRS vključil amandma kot dopolnitev 23. člena ZFO v delu, ki se nanaša na porabo sredstev za povračilo prej najetih kreditov, katerih odplačilo ni vključeno v občinske načrte razvojnih programov. Tudi glede upravičene porabe sredstev investicijskega transfera za neupravičene stroške v EU projektih (DDV) je bilo dogovorjeno, da se bo pojasnila vključilo v ZIPRS, da ne bo prihajalo do neenotnih tolmačenj. Prav tako je bilo ponovno potrjeno, da se obe strani strinjata s predlaganim členom ZIPRS, ki dovoljuje dodatno zadolževanje občin. Glede same višine investicijskih transferjev je ministrstvo za finance obrazložilo, da ga ni mogoče zvišati in ostajajo pri predlogu, da v letih 2016 investicijski transfer znaša 2% primerne porabe, zagotovili pa bi še možnost ugodnih povratnih sredstev za občine v višini 3% primerne porabe.

Na zahtevo občin, da se odpravi omejitve izplačila finančne izravnave nad primerno porabo v letu 2016 vladna pogajalska stran ni želela pristati, saj menijo, da so finančni učinki neobvladljivi.

Glede same višine povprečnine v letu 2016 je vladna stran prvotno vztrajala na višini povprečnine 522 € in finančnim učinkom finančne izravnave 36,3 mio €, saj meni, da je vlada z zakonodajnimi spremembami zagotovila ca. 13 mio. € prihranka, in da, glede na to, da morajo zagotoviti enako višino sredstev zaradi višjih plač v javnem sektorju, ni potrebno prilagoditi višine povprečnine. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so opozorili, da ministrstvo za finance pri tem ni upoštevalo tudi posrednih proračunskih uporabnikov (zavodi, npr. tudi vrtci) in da je znesek, ki bi ga zaradi dogovora s sindikati morale zagotoviti občine, višji za najmanj 10. mio €. Na podlagi tega je ministrstvo za finance predlagalo znesek povprečnine 524 € na prebivalca.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so poudarili, da mandata za sprejem takšne ponudbe nimajo, prav tako tega mandata nima Združenje mestnih občin in Združenje občin, zato je bilo dogovorjeno, da se stališča vodstev do vladnih predlogov financiranja občin preveri na skupni seji predsedstev, v ponedeljek, 16.11.2015.


Nazadnje posodobljeno: