• Domov
  • Skupna seja komisije za gospodarske javne službe in komisije za proračun in finance

 

V torek, 10.11.2015 je potekala skupna seja komisije za gospodarske javne službe in komisije za proračun in finance pri SOS. Seja je bila nemenjena obravnavi predloga dopolnitve 5. in 6. odstavka  115. člena Zakona o varstvu okolja, ki bi naj omogočil jamstvo za odlagališča z izjavo o solidarnem zavarovanju obveznosti občine z odstopom vseh terjatev občine do vseh ministrstev. Komisija za gospodarske javne službe in Komisija za proračun in finance pri Skupnosti občin Slovenije sta predlog sprememb 115. člena Zakona o varstvu okolja ostro zavrnili in zavzeli stališče, da je odprta vprašanja v zvezi z jamstvi za odlagališča mogoče rešiti sistemsko, s primerno spremembo Uredbe o odlagališčih odpadkov. Seja je bila namenjena izdelavi alternativnega predloga za Ministrstvo za okolje in prostor, ki je po mnenju komisije v spremembi 42. člena tako, da se glasi:

»Finančno jamstvo za nedelujoča odlagališča za odpadke, ki so javna infrastruktura v lasti ene ali več občin in so sanirana v skladu z določili predpisov, ki so veljali v času zapiralnih del, se zagotovi z izjavo o zavarovanju obveznosti občin za namen izvedbe morebitnih potrebnih ukrepov, ki se izkažejo za potrebne na podlagi spremljanja stanja odlagališča v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprto odlagališče, zaradi njegovih vplivov na okolje. Izjavo o zavarovanju obveznosti občin sprejmejo občinski sveti občin lastnic odlagališča s sklepom.«

Dodani odstavek predstavlja ločitev odlagališč za odpadke na delujoča in na nedelujoča odlagališča, ki so v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za zaprtje odlagališča; za pridobitev le-tega potrebujejo le še finančno jamstvo, katerega pa ga ni mogoče oblikovati za nazaj po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba Medo). Z izjavo o zavarovanju obveznosti občine jamčijo, da bodo izpolnile svoje obveznosti, skladno z izjavo; ne pomeni pa zadolževanja občin.

Prav tako je komisija predlagala, da se v prehodne in končne določbe Uredbe o odlagališčih doda nov člen kot sledi:« Ministrstvo za okolje in prostor izda pravilnik, s katerim uredi pristojnosti inšpektorjev, pristojnih za varstvo okolja, ki po enotni metodologiji opravijo preglede odlagališč, ki so v zapiranju in dajo mnenja za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.«

Komisija je predlagala še, da se spremeni Priloga 7 Uredbe o odlagališčih, tako da se upoštevajo stroški že izvedenih del kot odbitek pri izračunu finančnega jamstva; nadalje naj se vrednosti dobljene iz priloge 7 obravnavajo kot referenčne vrednosti, glede na to, da se cene in vrednosti skozi leta spreminjajo.