• Domov
  • Vlada sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo

Državni sekretarji na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) mag. Tanja Bogataj, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Aleš Cantarutti in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša so na novinarski konferenci 10. novembra 2015 predstavili Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom izvajanja in Akcijskim načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb 2015–2016, ki jih je Vlada RS sprejela 29. oktobra 2015.

Okvirni program sledi koalicijski pogodbi vlade in strateškim dokumentom EU, poleg tega pa odgovarja na globalne izzive, kot so rast prebivalstva, slabšanje stanja okolja in pomanjkanje virov. Ena od pomembnih usmeritev zelenega gospodarstva kot širšega konteksta je tudi prehajanje iz linearnega na krožno gospodarstvo. Zeleno gospodarstvo je cilj procesa, s katerim bo Slovenija postala konkurenčno gospodarstvo, v katerem bomo razumeli ter upoštevali omejitve, ki jih postavlja naravno okolje. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sodelovanju z drugimi resorji in deležniki letos pričelo s procesom povezovanja znanja ter doseganja konsenza glede vizije, da je zeleno gospodarstvo strateška usmeritev države, saj je ravno to področje pomemben potencial. Zeleno gospodarstvo predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, nova delovna mesta, promocijo in razvoj slovenskega znanja.

Okvirni program je pripravljen z namenom, da se čim hitreje aktivno podpre proces prehoda v zeleno gospodarstvo ter poveže ukrepe in dejavnosti sektorskih politik. Sestavljen je iz treh delov. Prvi, dolgoročen del, določa izhodišča in cilje prehoda v zeleno gospodarstvo ter določa aktivnosti resorjev, ki so identificirane kot ključne za ta prehod in predstavlja fleksibilen okvir za aktivni proces prehoda v zeleno gospodarstvo in podlago za vzpostavitev dialoga in partnerstva deležnikov za zeleno rast v Sloveniji.

Glavni cilji okvirnega programa so: vzpostavitev aktivnega in stalnega dialoga s ključnimi deležniki; povezovanje obstoječih politik in aktivnosti ter njihova nadgradnja; pospešitev pretoka znanja in povezovanje deležnikov za prehod na zelene podjetniške prakse ter razvoj zelenih delovnih mest, proizvodov in znanja ter priprava kazalnikov in spremljanje napredka zelenega gospodarstva. V drugem delu je podrobneje razdelan akcijski načrt za izvajanje okvirnega programa, ki opredeljuje pet ukrepov, ki bodo potrebni za izvajanje in vodenje tega procesa, ter organizacijsko strukturo. V tretjem delu je naveden načrt aktivnosti resorjev in vladnih služb v 2015 in 2016, ki so v tej fazi zaznane kot pomembno povezane s prehodom v zeleno gospodarstvo. Namen tretjega dela je prikazati aktivnosti, ki so trenutno že v teku ali načrtovane za leti 2015 in 2016, kot podlago za razpravo in nadaljnjo nadgradnjo potrebnih aktivnosti oz. kot podlago za ustvarjanje sinergij med njihovimi ukrepi in učinki.

Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo – OPZG z Akcijskim načrtom izvajanja OPZG (ANi OPZG) in Načrtom aktivnosti resorjev (NAR) za leti 2015-2016 

Tabele

 

Vir: MGRT