• Domov
  • Vlada sprejela Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 2016-2020

Smernice aktivne politike zaposlovanja (APZ) predstavljajo glavne usmeritve za nadaljnje delo in učinkovito izvajanje ukrepov APZ, s ciljem večje zaposljivosti, večje konkurenčnosti in višje kompetentnosti delovne sile v Sloveniji. Ukrepi APZ bodo usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela. Sledijo strateškim usmeritvam Slovenije ter za ciljne/ranljive skupine določajo mlade, starejše, dolgotrajno brezposelne ter tiste z zaključeno nizko izobrazbo. Predvidijo hitrejšo aktivacijo in reintegracijo brezposelnih, zagotavljanje kompetenc ki jih te osebe potrebujejo, okrepiti sodelovanje s socialnimi partnerji, hitrejše odzivanje na trenutno stanje na trgu dela (upoštevajoč potrebe regij in strukturo brezposelnosti) in evalvacijo APZ programov. Smernice APZ govorijo o okvirni višini 100 milijonov evrov letno za te namene: 45 milijonov iz integralnega proračuna in 55 milijonov sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Razmere na trgu dela se sicer izboljšujejo, vendar počasneje kot se krepi gospodarska rast. Brezposelnost se zmanjšuje, postopno se povečuje število delovno aktivnega prebivalstva in ta trend se pričakuje tudi v obdobju 2015-2015, so pa delodajalci pri zaposlovanju še vedno previdni.
Prednostne usmeritve pri izvajanju APZ za obdobje 2016-2020 bodo:

  • zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi;
  • zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših ter nizko-izobraženih (z okrepitvijo in ciljno usmerjenimi ukrepi);
  • z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

 

Smernice_APZ_2016_2020__final