• Domov
  • Sprejemanje občinskih odlokov o odmeri NUSZ

Kot ste bili seznanjeni je Državni zbor RS na izredni seji, ki je potekala v torek, 1.12.2015, ponovno odločal o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) in ga tudi sprejel. Na podlagi 58. člena zakona je podana pravna podlaga za sprejem občinskih odlokov za odmero NUSZ. Pri tem velja upoštevati, da se zakon začne uporabljati s 1.1.2016, razen tozadevni člen, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve zakona. In sicer člen določa:

58. člen (sprejemanje občinskih odlokov)

Kot uporaba prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: ZSZ) ter uporaba 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US in 57/12) se šteje tudi sprejemanje občinskih odlokov v skladu s VI. poglavjem ZSZ.

V skladu z navedenim lahko občine z namenom posodobitve sistema obremenitve nepremičnin z NUSZ, pristopijo k sprejemu odlokov še v tem letu (v primeru že pripravljenega gradiva za obravnavo na seji OS), ki bodo podlaga za odmero NUSZ že v letu 2016.