• Domov
 • Mehanizmi in ukrepi za večjo vključenost žensk v lokalno politiko na Norveškem

opennPredstavnici Skupnosti občin Slovenije sta se v mesecu aprilu 2015 udeležili študijskega obiska na Norveškem, kjer sta se sestali z Združenjem mest in regij na Norveškem (KS). Obisk je bil namenjen seznanitvi s primeri dobrih in uspešnih praks za vključevanje žensk v politično življenje ter seznanitvi s političnim sistemom, ki že desetletja omogoča enakopravno vključevanje obeh spolov.

Na podlagi opravljenega študijskega obiska pri norveškem partnerju so bili – poleg zakonodaje na področju volitev – identificirani naslednji mehanizmi in ukrepi, ki vplivajo na višji delež žensk v politiki:

Nacionalna in lokalna raven

Mehanizmi, ki zagotavljajo ravnovesja med delom, družino  in zasebnim življenjem – za moške in ženske, kot so na primer:

 1. Prilagodljiv delovni čas, različne storitve za otroke in starejše. Vse skupaj omogoča enakomerno posvečanje delu, skrbi za otroke in starejše.
 2. Omogočanje prožnega sistema zaposlovanja za oba spola.
 3. Prožni delovni čas omogoča tudi lažjo poznejšo upokojitev, daljše vplačevanje v pokojninsko blagajno in aktivnejše starejše generacije (starejši so srečnejši, ostanejo integrirani v socialne strukture in so tudi bolj zdravi). Skupnost kot takšna na ta način pridobiva v celoti (Wilkinson in Pickett, 2012). Družine z dvema plačama vplačujejo več davkov, davki pa so osnova za vse javne storitve: šole, bolnišnice, vrtci, transport, institucije, ne nazadnje pa so tudi podlaga za zaposlovanje v javnem sektorju.
 4. Ukrepi za uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem vključujejo politike in pobude, ki omogočajo usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, varstvo otrok, prilagodljiv delovni čas, (deljen) starševski dopust ipd.
 5. Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem zahteva tudi nove storitve, s katerimi se zagotavlja varstvo in nega za otroke in starejše tudi izven »rednih delovnih« urnikov, storitve, ki predstavljajo veliko število delovnih mest (povečano zaposlovanje), izkoriščanje (intelektualnega in socialnega) potenciala tako žensk kot moških, pomeni povečanje družinskega dohodka, povečano potrošnjo, koriščenje storitev ter povečanje javnih prihodkov (davki).
 6. Prav tako tak koncept omogoča mladim parom ustvarjanje družine (povečanje rodnosti), kar je ključni dejavnik za prihodnjo gospodarsko in demografsko stabilnost in rasti (referenčne raziskave OECD, IDS in EU).

Volilna kampanja od leta 1965 do 2009 (Electoral campaign from 1965-2009) s sporočilom:

»Več žensk v lokalni politiki« in »Ženske na vodilnih in vodstvenih položajih« sta bili akciji, pri katerih so izdali poziv za prijavo žensk, ki so pripravljene prevzeti najvišje vodstvene položaje, same pa so zavzemale srednje vodstvene položaje. Z njimi so izvedli več urjenj in treningov na katerih so jih dodatno usposobili, teh je bilo v enem letu 5, na vsakem je bilo prisotnih po 70 udeleženk. Skozi izobraževanje so jim preko srečanj z izkušenimi ženskami na najvišjih vodstvenih položajih približali izzive s katerimi se soočajo, na delavnicah so izvajali »igro vlog«, srečale so se tudi s »head-hunterji« in se seznanile z njihovimi zahtevami oz. iskanimi profili. Rezultat tega projekta je bil, da se je od 70 kandidatk med 15 in 20 žensk uspelo prebiti na najvišja vodstvena mesta.

Kampanja se je pričela približno 3 leta pred volitvami, tako da so ves ta čas intenzivno prikazovali statistične podatke o deležu žensk v politiki, o položaju žensk, itd. Imela je množično podporo med prebivalstvom in trajala je vse do leta 2009. Zaključila se je zato, ker potreba po takšni kampanji več ni bila ena ključnih prioritet.

Vzpostavitve občinskih odborov za enakost spolov okoli leta 1977.

Strankarska raven

Strankam je dovoljeno, da pridobijo finančna sredstva tudi iz drugih virov in ne samo od države. Vendar morajo biti finančni viri javno znani, zato je nemogoče pridobivanje sredstev s strani anonimnih donatorjev. Podpora volitvam po principu »denar za vsak glas« pomeni, da stranka, ki na naslednjih lokalnih volitvah dobi več glasov kot na prejšnjih volitvah, prejme premosorazmerno večji delež sredstev s strani države. Stranke se prav tako financirajo iz lastnih sredstev, to so članarine, prihodki iz iger na srečo in prihodki od kapitala, prav tako pa se financirajo iz prispevkov zasebnikov, prispevkov podjetij in sindikatov (Political parties’ finacing, 2014).

Vloga politične stranke je ključna za uspešnost kandidature, saj kandidat/ka ne deluje individualno, ločeno od stranke. Praviloma je tako, da kandidatu/ki nekdo iz stranke predlaga, da kandidira. Prav tako pa tudi kampanjo vodijo in oblikujejo stranke in ne kandidat/ka sam/a.  Vsestranska podpora stranke, finančni viri, ki jih le-te namenijo za posamezno kandidatko, sama organizacija volilne kampanje in ostali momenti so  izrednega pomena za vsakogar, ki kandidira. Prav tako  pomembno je tudi mentorstvo bolj izkušenih članov v stranki.

Primer Delavske stranke in njenih aktivnosti:

 1. Kampanja »Women can do it« (šlo je za delavnice in usposabljanja, ki jih je organizirala stranka);
 2. Delavska stranka ima dolgo tradicijo vključevanja žensk v politiko, že vse od začetkov stranke, model pa so prenesli že v več kot 25 držav;
 3. Izdajajo priročnik s konkretnimi napotki in vsebinami. Brošura vsebuje poglavja o demokraciji in participaciji žensk, o komunikaciji, argumentaciji, delu z mediji, pogajanjih in pomenu vzpostavitve mrež.
 4. Posebno pozornost posvečajo t.i. tehnikam dominacije in obrambi proti njim.
 5. Vzpostavljen je mentorski sistem, ki ga imenujejo »conversation partners«, skozi katerega sodelujejo po 3 kandidatke na začetku politične kariere in 1 izkušena političarka. Deluje tako, da stranka novim kandidatkam zagotovi mentorico (izkušeno političarko na državnem nivoju), s katero se srečujejo formalno in neformalno po potrebi kandidatke. Cilj takšnega mentorstva je predajanje izkušenj novinkam.
 6. Takšno povezovanje poteka tako lokalno, regionalno, kakor tudi nadnacionalno (Nordijska mreža socialističnih strank).
 7. Organizacija izobraževanj oz. usposabljanj poteka tudi neposredno po volitvah za izvoljene predstavnice. Izobraževanje se nanaša tako na opolnomočenje žensk za delo v politiki, kakor tudi za delo v strankarski in lokalni politiki. Podporno strukturo gradijo predvsem preko osnovnega strankarskega izobraževanja, kjer vzpostavljajo mrežo, motivirajo in dajo osnovne nasvete.

logo norway grants sluzba vlade rs za razvoj


Nazadnje posodobljeno: