• Domov
  • Napredek na področju jamstev za odlagališča

V četrtek, 7. 1. 2016,  je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča, o katerem smo že poročali. Dogovorjeno je bilo, da ožja delovna skupina predstavnikov občin oblikuje ustrezni predlog (dodela dikcijo zakonske spremembe 42. člena uredbe o odlagališčih odpadkov) in obrazložitev. Na podlagi tega dogovora se je ožja delovna skupina, ki jo v okviru SOS predstavljajo župan Leo Kremžar, Zvonko Fištravec (občina Miklavž na Drav. polju), Mirjam Britovšek, Judita Zager in Elma Dervišević (MO Velenje), sestala v četrtek, 14.1.2016 in pripravila predlog sprememb 42. člena uredbe o odlagališčih odpadkov in pravne podlage.

Predlagane spremembe se nanašajo na odlagališča odpadkov v lasti ene ali več občin in so zapiralna dela končala. Ta bi lahko za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče, poleg do sedaj dovoljenih oblik finančnega jamstva, lahko zagotovila finančnemu jamstvu enakovreden ukrep, in sicer v obliki izjave o zagotavljanju pravic porabe v sprejetem proračunu občine za posamezno proračunsko leto za obratovanje zaprtega odlagališča v višini sredstev, ki so za posamezno proračunsko leto določena s prilogo 7 te uredbe.

Za odlagališča, ki pridobivajo okoljevarstveno dovoljenje tudi za zapiranje odlagališča, kjer zapiralna dela še niso končana, bi moral upravljavec odlagališča poleg izjave priložiti tudi načrt razvojnih programov (NRP) občin lastnic infrastrukture z zagotovljenimi finančnimi sredstvi za triletno oziroma petletno izvedbo potrebnih zapiralnih del.

Izjavo o zagotavljanju pravic porabe v sprejetem proračunu občine za posamezno proračunsko leto za obratovanje zaprtega odlagališča bi podpisali župani občin lastnic javne infrastrukture, na podlagi predhodno sprejetih sklepov občinskih svetov, ki vsebuje zavezo občine o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov tekočega vzdrževanja zaprtega odlagališča za obdobje najmanj 30 let oziroma zavezo občine o zagotavljanju sredstev za sanacijske ukrepe, ki bi jih bilo treba izvesti zaradi morebitnih škodljivih vplivov zaprtega odlagališča na okolje za obdobje najmanj 30 let. Vrsta in višina finančnega jamstva, časovno obdobje njegovega zagotavljanja in ročnost finančnega jamstva, ki je praviloma 1 leto, se bi natančneje določilo v okoljevarstvenem dovoljenju.

Višina finančnega jamstva ali finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa bi se določila na podlagi meril iz priloge 7 uredbe. Pri izračunu višine finančnega jamstva se bi upoštevalo ukrepe, ki jih mora upravljavec odlagališča izvajati ali jih je ob faznem zapiranju odlagališča že izvedel glede obratovanja odlagališča v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Na podlagi tega predloga je 18.1.2016 potekal sestanek predstavnikov občin z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za javno upravo ter Ministrstvom za finance in ARSO, kjer je bil dogovorjen načelni konsenz glede predlaganih rešitev starih bremen iz 76. člena veljavne uredbe. Prav tako je bilo dogovorjeno, da se zakonsko dikcijo v naslednjih dneh dodela in poda v nadaljnjo obravnavo. O razvoju na tem področju vas bomo še naprej sprotno obveščali.


Nazadnje posodobljeno: