• Domov
  • Priročnik za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite

Evrope Direct je objavila Priročnik za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite, ki daje učinkovite napotke vsem akterjem, še posebej tistim, ki se ukvarjajo s politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in socialne zaščite v državah članicah, pri uspešnejši vključitvi načela enakosti spolov v to politiko in za izpolnjevanje potreb  državljanov obeh spolov.

Spodbujanje enakosti spolov označujejo kot jedro evropskih socialnih in gospodarskih politik. Kakor ugotavljajo v priročniku, kljub napredku v preteklih letih neenakosti med ženskami in moškimi na številnih področjih še vztrajajo. Ugotavljajo, da stopnja zaposlenosti žensk zaostaja za zaposlenostjo moških (57,2 % proti 71,6 % v letu 2006) in ženske še vedno prevladujejo v nekaterih slabše vrednotenih in slabše plačanih sektorjih in poklicih (razlika med spoloma v plačah je 15 %). Prav tako ugotavljajo, da se ženske pogosteje zaposlujejo za skrajšani delovni čas (31,4 % proti 7,8 % v letu 2007) in so premalo zastopane med vodstvenim kadrom v podjetjih ter med nosilci odločanja v politiki in gospodarstvu. Opazna je večja izpostavljenost žensk revščini, posebej še upokojenih (razlika med spoloma znaša 5 odstotnih točk), pa tudi mater samohranilk in ženskih pripadnic nekaterih prikrajšanih skupin, kot so etnične manjšine in priseljenci.

Evropska komisija se je v Načrtu za enakost med ženskami in moškimi1 zavezala k izpolnjevanju številnih ukrepov v obdobju 2006–2010, s katerimi naj bi pospešila napredek in dosegla resnično enakost med spoloma. Ukrepi, ki jih predlaga Načrt, zajemajo šest prednostnih področij: doseganje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških; boljše usklajevanje dela, zasebnega in družinskega življenja; spodbujanje enake udeležbe žensk in moških pri sprejemanju odločitev; izkoreninjanje nasilja in trgovine z ljudmi na podlagi spola; odprava stereotipov o spolih v družbi; spodbujanje enakosti med spoloma zunaj EU. Načrt poudarja tudi potrebo po izboljšanem upravljanju in potrjuje dvojni pristop k enakosti med spoloma, ki temelji na vključitvi načela enakosti spolov (spodbujanje vključitve enakosti spolov na vsa področja in dejavnosti politike) in na posebnih ukrepih.

Evropski pakt za enakost spolov, ki ga je sprejel spomladanski Evropski svet 2006, prav tako spodbuja države članice k pospešenemu vključevanju načela enakosti spolov. Izrecno „vključitev načela enakosti spolov pomeni, da prizadevanje za spodbujanje enakosti ni omejeno na izvajanje posebnih ukrepov za pomoč ženskam, ampak vključuje uresničitev vseh splošnih politik in ukrepov, zlasti za doseganje enakosti, tako da se pri načrtovanju dejavno in jasno upoštevajo možni učinki na položaj moških in žensk (vidik spolov). To pomeni sistematično raziskovanje ukrepov in politik ter upoštevanje omenjenih možnih posledic pri njihovem opredeljevanju in izvajanju.

Pričujoči priročnik je odgovor Komisije na omenjeno zavezo. Podaja enostavno razlago o tem, kaj je vključitev načela enakosti spolov, in praktične, priročne nasvete oblikovalcem politike o tem, kako naj jo izvajajo z roko v roki s politiko socialne vključenosti in socialne zaščite. Vendar pa je splošno metodo možno uporabiti na katerem koli izmed področij politike in velja tudi zunaj časovnega okvira, za katerega je pripravljen ta priročnik. Priročnik ponuja štiristopenjsko metodo: organiziranje, spoznavanje razlik med spoloma, presojanje vpliva politike in preoblikovanje politike.

Več lahko preberete v Priročniku za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite.