• Domov
  • Prožne oblike delav Sloveniji

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih iz leta 2014 ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, pravico do dela s krajšim delovnim časom. Če eden od staršev neguje in varuje najmanj dva otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka. Eden od staršev, ki neguje in varuje zmerno ali težje gibalno oviranega otroka ali otroka z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom do dopolnjenega 18. leta starosti otroka.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih ima eden od staršev, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o starševskem dopustu, enake pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas.

Zakon o delovnih razmerjih ureja tudi delo na domu in delo na daljavo. Prav tako določa, da delodajalec pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce. Če delavec zaradi potreb usklajevanja družinskega in poklicnega življenja predlaga drugačno razporeditev delovnega časa, mu mora delodajalec, upoštevaje potrebe delovnega procesa, svojo odločitev pisno utemeljiti.

 V Sloveniji je znaten delež aktivnega prebivalstva zaposlen za poln delovni čas. V primerjavi s starši v drugih delih Evropske unije je za slovenske starše, zlasti matere, precej bolj verjetno, da se bodo zaposlili za poln delovni čas. Leta 2012 je delež slovenskih moških oziroma žensk med 25 in 49 letom starosti z najmanj enim otrokom, mlajšim od 6 let, ki so zaposleni s polnim delovnim časom, znašal 92,9 oziroma 80,2 odstotka (v primerjavi z 88,5 odstotka moških in 61,9 odstotka žensk v EU-27).

Ne glede na to pa velja, da je pri slovenskih starših, ki se odločajo za delovna mesta s krajšim delovnim časom, precej večja verjetnost, da se bodo za takšno delo odločile ženske. Leta 2012 je stopnja zaposlenosti s krajšim delovnim časom med ženskami, starimi od 25 do 49 let, ki imajo najmanj enega otroka, mlajšega od 6 let, znašala 13,1 odstotka, medtem ko je med moškimi dosegla 2,6 odstotka.

Vir: Politika enakosti spolov v Sloveniji, EP 2015, STAT