• Domov
  • Enakost med moškimi in ženskami v Evropski uniji

Enakost med ženskami in moškimi je eden od ciljev Evropske unije. Zakonodaja, sodna praksa in spremembe pogodb so sčasoma prispevale k okrepitvi tega načela ter njegovemu izvajanju v Evropski uniji. Evropski parlament je že ves čas goreč zagovornik načela enakosti med moškimi in ženskami.

Pravna podlaga

Od leta 1957 je načelo, naj moški in ženske prejemajo enako plačilo za enako delo, vključeno v evropske pogodbe (člen 157 PDEU). Poleg tega člen 153 PDEU Evropski uniji omogoča, da ukrepa na širšem področju enakih možnosti in enakega obravnavanja pri zaposlovanju in poklicnem delu. Člen 157 PDEU v tem okviru dovoljuje tudi pozitivne ukrepe za krepitev moči žensk. Poleg tega je mogoče na podlagi člena 19 PDEU uvesti zakonodajo, katere cilj je boj proti vsem oblikam diskriminacije, tudi na podlagi spola. Zakonodaja za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, je bila sprejeta na podlagi členov 79 in 83 PDEU, iz programa za pravice, enakost in državljanstvo pa se med drugim financirajo ukrepi za odpravo nasilja nad ženskami na podlagi člena 168 PDEU.

Cilji

Evropska unija temelji na naboru vrednot, med katerimi je tudi enakost, in spodbuja enakost med moškimi in ženskami. Ti cilji so zapisani tudi v členu 21 Listine o temeljnih pravicah. Poleg tega člen 8 PDEU Uniji nalaga, da v vseh svojih dejavnosti odpravlja neenakosti ter spodbuja enakost med moškimi in ženskami (to je znano tudi kot vključevanje načela enakosti spolov). Unija in države članice so se v izjavi št. 19, priloženi k sklepni listini medvladne konference, na kateri je bila sprejeta Lizbonska pogodba, zavezale, da se bodo borile „proti vsem oblikam nasilja v družini“, ta kazniva dejanja preprečevale in kaznovale ter zagotovile „podporo in zaščito žrtev“.

Najnovejši razvoj dogodkov

Spodaj so navedeni najnovejši ukrepi Evropske unije na področju enakosti med moškimi in ženskami.

  1. Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 in program za pravice, enakost in državljanstvo

V okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo se financirajo projekti za doseganje enakosti spolov in odpravo nasilja nad ženskami (člen 4). Za ta program in program za pravosodje (Uredba 2013/1382) je bilo za obdobje do leta 2020 skupno dodeljenih 15.686 milijonov EUR (Uredba št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru); program združuje šest programov finančnega obdobja 2007–2013, med katerimi so program Daphne III (Sklep št. 779/2007) ter področji „nediskriminacija in raznolikost“ ter „enakost spolov“ iz programa za zaposlovanje in socialno solidarnost (PROGRESS) (Sklep 1672/2006/ES).

V prilogi je navedeno, da se bo spodbujanje enakosti spolov skupaj z drugimi ukrepi proti diskriminaciji financiralo v okviru skupine 1, kateri je dodeljenih 57 % finančnih sredstev. Boj proti nasilju nad ženskami je vključen v skupino 2, za katero je namenjenih 43 % celotnih finančnih sredstev programa.

Za leto 2016 je v proračunski vrstici 33 02 02 (spodbujanje nediskriminacije in enakosti) 33.546.000 EUR odobrenih proračunskih sredstev za prevzem obveznosti in 23.000.000 EUR v plačilih, torej se je znesek plačil precej povečal v primerjavi z letom 2015, kar pomeni, da izvajanje tega programa napreduje. Poleg tega je bilo za proračunsko vrstico 33 02 01 dodeljenih 25.306.000 EUR, ki so med drugimi cilji namenjeni tudi boju proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in njihovi zaščiti pred vsemi oblikami nasilja.

Študija, objavljena leta 2015 na zahtevo Odbora za pravice žensk in enakost spolov, vsebuje pregled o porabi proračuna za enakost spolov.

  1. Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

Evropski parlament in Svet sta decembra 2006 ustanovila Evropski inštitut za enakost spolov, ki ima sedež v Vilni (Litva) in katerega splošni cilj je prispevati k spodbujanju in krepitvi enakosti spolov, med drugim z vključevanjem načela enakosti spolov v vse politike EU in nacionalne politike. Cilj inštituta je tudi boj proti diskriminaciji na podlagi spola in ozaveščanje o enakosti spolov z zagotavljanjem tehnične pomoči evropskim institucijam v obliki zbiranja, analiziranja in širjenja informacij ter metodoloških orodij (glej spletni center inštituta EIGE za vire in dokumentacijo: http://eige.europa.eu/content/rdc).

3. Listina žensk in strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019

Komisija je 5. marca 2010 sprejela Listino žensk, s katero skuša okrepiti spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi v Evropi in po svetu.

Decembra 2015 je objavila dokument o strateških prizadevanjih za enakost spolov 2016–2019, s čimer želi nadaljevati in dopolniti svojo strategijo za enakost med moškimi in ženskami (2010–2015)

Poudarek strateških prizadevanj je na naslednjih petih prednostnih področjih:

krepitev udeleženosti žensk na trgu dela in enakost z vidika ekonomske neodvisnosti;

zmanjšanje razlik v plačilu, zaslužku in pokojninah in s tem preprečevanje revščine žensk;

spodbujanje enakosti žensk in moških pri odločanju;

boj proti nasilju na podlagi spola ter zaščita in podpora za žrtve;

spodbujanje enakosti spolov in pravic žensk po svetu.

  1. Akcijski načrt za enakost spolov za obdobje 2016–2020

Svet je 26. oktobra 2016 na podlagi delovnega dokumenta služb Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje o enakosti spolov in krepitvi vloge žensk: spreminjanje življenja deklet in žensk v okviru zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 sprejel akcijski načrt za enakost spolov za obdobje 2016–2020. V novem akcijskem načrtu za enakost spolov je poudarjeno, da je treba ženskam in dekletom omogočiti dosledno in enakopravno uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter da je treba zagotoviti enakost spolov in krepitev vloge žensk in deklet.

  1. Cilji trajnostnega razvoja

Generalna skupščina Združenih narodov je 25. septembra 2015 sprejela resolucijo o razvojni agendi po letu 2015 z naslovom Spreminjamo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. Agenda do leta 2030 vsebuje 17 ciljev trajnostnega razvoja in 169 ciljev, ki so začeli veljati 1. januarja 2016. Cilji trajnostnega razvoja temeljijo na razvojnih ciljih tisočletja, vendar nasprotno kot ti razvojni cilji, ki veljajo zgolj za ukrepe v državah v razvoju, cilji trajnostnega razvoja veljajo za vse države. Cilj trajnostnega razvoja št. 5 (doseči enakost spolov in okrepiti vlogo žensk in deklet) vsebuje pet konkretnih ciljev.

Vir: EP