• Domov
  • Deklaracija ob mednarodnem dnevu žena

Svet evropskih občin in regij (CEMR) oz. njegov Odbor za enakost žensk in moških v lokalnem življenju je ob mednarodnem dnevu žena izdal deklaracijo v kateri izpostavlja, da je enakost žensk in moških temeljna pravica in temeljna vrednota za demokracijo. Lokalne in regionalne oblasti so pomembni deležnik na poti do odprave trdovratne neenakosti med ženskami in moškimi ter za spodbujanje pravic žensk v Evropi in po vsem svetu.

Na mednarodni dan žena, 8. marca 2016, predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti:

  1. Opominjajo, da demokracije ni mogoče graditi brez žensk, zato je potrebno sprejeti vse potrebne ukrepe na vseh ravneh – lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in svetovni – da bi dosegli enako udeležbo žensk in moških v procesih odločanja;
  2. Pozivajo nacionalne vlade in evropske institucije, naj potrdijo, da je enakost žensk in moških ključni element naših evropskih vrednot in družbe; zato mora biti v središču politične agende in vključena v vse ustrezne politike in zakonodaje;
  3. Pozivajo lokalne in regionalne oblasti v Evropi, da sprejmejo formalno zavezo v prid enakosti s podpisom Evropske listine o enakosti žensk in moških v lokalnem življenju, h čemur je pozvala organizacija CEMR že leta 2006 in jo je doslej podpisalo več kot 1500 lokalnih in regionalnih oblasti;
  4. Delujejo v korist enakosti spolov v vlogi delodajalcev in ponudnikov storitev, ki podpirajo izboljšanje poklicnega položaja žensk in priznavajo njihov prispevek h gospodarstvu;
  5. Vabijo podpisnice listine, da sprejmejo konkretne politične ukrepe za spodbujanje enakosti na regionalni in lokalni ravni z uporabo orodja, ki ga je dala na voljo organizacija CEMR in njena opazovalna skupina in v skladu s pooblastili in pristojnostmi lokalnih in regionalnih oblasti v različnih državah. V te namene naj dodelijo potrebne finančne in človeške vire za njihovo izvajanje v skladu s svojimi zmogljivostmi;
  6. Obsojajo nasilje, ki ga danes še vedno doživljajo ženske v 21. stoletju: boriti se je potrebno proti vsaki obliki nasilja nad ženskami v javnem in zasebnem življenju in jo odpraviti, vključno s trgovino z ljudmi, spolnim izkoriščanjem, nasiljem v družini in vsem drugim ravnanjem v nasprotju s človekovimi pravicami;
  7. Pozivajo nacionalne oblasti in evropske institucije, da sprejmejo skupne politike in zakonodaje na področju preprečevanja, zaščite in pomoči žrtvam nasilja na podlagi spola; pozivajo nacionalne vlade, naj ratificirajo Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulska konvencija);
  8. Upoštevajo specifične potrebe žensk in otrok med begunci, ki bežijo pred vojno in preganjanjem, in ki prihajajo v naše lokalne skupnosti; zagotoviti je potrebno ustrezni sprejem in pomoč ter preprečiti vse vrste nasilja in diskriminacije.
  9. Izkazujejo svojo pripravljenost za sodelovanje na svetovni ravni, da bi dosegli cilj 5 Programa Združenih narodov do leta 2030, katerega namen je doseči enakost spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklet.

DEKLARACIJA