• Domov
  • Primeri projektov držav za podporo podjetnicam

Ženske si pogosto ne upajo prestopiti praga med poklicnim življenjem in samozaposlitvijo, pa vendar je prav to v številnih primerih lahko rešitev za brezposelnost žensk. Za vzpodbujanje podjetništva žensk so že bile uvedene različne vrste projektov in reform, ki si jih lahko ogledate v nadaljevanju:

Avstrija

Na Dunaju so za vzpodbujanje in podporo ženskam, ki se odločajo za samozaposlitev, ustanovili »Center podjetništva žensk«, ki je bil uveden na pobudo zvezne ministrice za ženska vprašanja in varstvo potrošnikov, ki ga tudi financira. Mladim ženskam, ki predstavljajo potencialne podjetnice, je treba priskrbeti ustrezne nasvete, znanja s področja podjetništva in informacije o ugodnih možnostih financiranja pred ustanovitvijo podjetja ter med ustanavljanjem in po njem.

Hrvaška

Hrvaški urad za zaposlovanje vse ženske, katerih osnovna izobrazba in sposobnosti ustrezajo zahtevam in ki jih zanima podjetništvo, obvešča o projektu dodeljevanja posojil z ugodnimi pogoji odplačevanja za male podjetnice in podjetnike. Pri izvajanju tega projekta se posebno pozornost posveča zagotavljanju sredstev za posojila podjetnicam v panogah, kjer so ženske slabše zastopane. Podjetnicam, ki se obrnejo na Urad za zaposlovanje, slednji nudi svetovalne storitve.

Estonija

Estonski »Akcijski načrt za več služb in boljše službe za ženske« je rezultat sodelovanja z Mednarodnim uradom za delo. Del načrta se osredotoča na razvoj podjetništva žensk v regijah, ki najbolj čutijo neugodne posledice gospodarske tranzicije. V letu 1999 so organizirali intenzivno usposabljanje za več sto žensk, ki so se usmerile v podjetništvo. To usposabljanje je privedlo do ustanovitve novih podjetij in vzpostavitve regionalne baze podatkov podjetij v ženski lasti v jugovzhodni Estoniji.

Finska

Na Finskem so dopolnili Zakon o regionalnem razvojnem skladu, tako da je Sklad na začetku leta 1997 majhnim podjetjem in podjetniškim dejavnostim žensk v storitvenem sektorju lahko začel dodeljevati posebne oblike manjših posojil. Ena od oblik posojila je namenjena podjetnicam in se dodeljuje za investicijske in razvojne projekte podjetnic, ki uvajajo ali razvijajo svoje delovanje. To posebno posojilo za podjetnice se podeljuje za poskusno obdobje petih let, njegova uporaba pa je podvržena podrobnemu nadzoru. Med 1. januarjem in 28. septembrom 1997 je bilo za posebna posojila podjetnicam skupno odobrenih 84 milijonov FIM. Ob obravnavi rebalansa državnega proračuna za leto 1997 se je parlament odločil, da za posojila, namenjena podjetnicam, odobri dodatnih 20 milijonov FIM in skupno vsoto za leto 1997 s tem povečal na 110 milijonov FIM. Ocenili so, da so odobrena posojila za leto 1997 prispevala k ustvarjanju 1530 novih delovnih mest. V skladu z državnim proračunom za leto 1998 je bilo za posojila podjetnicam odobrenih okrog 50 milijonov FIM.

Francija

Ustanovili so poseben sklad (Fonds d’Incitation ŕ la Formation des Femmes) za vzpodbujanje usposabljanja žensk in s tem za olajšanje njihovega vstopa na trg delovne sile. Ženske, ki imajo težave pri iskanju zaposlitve, imajo možnost pridobiti individualno podporo, ki jim omogoča, da se vpišejo v izobraževalni tečaj ali da si zagotovijo delovno pogodbo. Sklad, ki predstavlja del zaposlitvenih ukrepov, se lahko uporabi za kritje stroškov varstva otrok ali stroškov negovanja pomoči potrebnih oseb na domu. Njegova uporaba je podvržena nadzoru in podrobnemu ovrednotenju. Sklad pridobiva dodatna sredstva s strani Evropskega socialnega sklada kot del posebnih ukrepov, sprejetih za olajšanje dostopa žensk na trg delovne sile.

Nemčija

Zvezna vlada želi vzpodbujati vključevanje žensk v podjetništvo in zato sodeluje v naslednjih programih: »Začetna sredstva« – Nov program posojil za ustanavljanje majhnih podjetij. Deutsche Ausgleichsbank je kot investicijska banka zvezne vlade maja 1999 uvedla nov program posojil, ki je namenjen predvsem ženskam. S tem posojilom se lahko finančne potrebe v višini največ 50.000 € (približno 98.000 DM) financirajo do višine 100%. Rok odplačevanja znaša največ 10 let, odplačila pa se lahko v prvih dveh letih zamrznejo. Del programa vključuje možnost, da 80% tveganja, ki ga krije osnovna banka, skupaj prevzameta Evropski investicijski sklad in Deutsche Ausgleichsbank. Tako je ta program posojil v prvi vrsti prilagojen potrebam ustanavljanja majhnih podjetij. Na razpolago je za ustanavljanje industrijskih in storitvenih podjetij, pa tudi za neodvisne pobude. Deutsche Ausgleichsbank za ta program letno zagotavlja 400 milijonov DM.

Skupna pobuda Sprememba/Priložnost

Ta program ponuja storitve svetovanja in informiranja z namenom vzpodbujanja žensk, da kot naslednice prevzemajo vodenje podjetij. Deutsche Ausgleichsbank, Deutscher Industrie- und Handelstag in Zentralverband des Deutschen Handwerks skupno organizirajo in financirajo projekte, ki se ukvarjajo s prevzemom upravljanja podjetij. Tudi Zvezno ministrstvo za družinska vprašanja, starejše, ženske in mladino za financiranje projektov svetovanja in podpornih programov, namenjenih ženskam, namenja 1,4 milijona DM.

Grčija

Ministrstvo za industrijo je uvedlo projekt za podporo mladim podjetnicam pri ustanavljanju majhnih in srednje velikih podjetij. Med dejavnosti projekta sodijo pomoč pri ustanavljanju podjetij (pravna, finančna in tehnična podpora); raziskave o trgu delovne sile; podpora dejavnostim lokalnih družb pri ustanavljanju novih podjetij z najmanj 3 zaposlenimi; financiranje sprejetih projektov v višini 50% skupnega proračuna (omejeno na največ 50 milijonov drahem). Ministrstvo za razvoj je leta 1998 predstavilo projekt za podporo podjetjem, ki jih upravljajo ženske, ki naj bi potekal dve leti s proračunom enega milijona drahem. Namen projekta je podpirati ustanavljanje novih podjetij in delovanje že obstoječih podjetij, v katerih je 51% ali več kapitala v lasti žensk in kjer tudi poslovanje vodijo ženske. Podpora predstavlja 50% proračuna (v okviru omejitve 50 milijonov drahem na projekt) in je namenjena dejavnostim kot so svetovalne storitve in reklamiranje izdelkov. Ministrstvo za delo in socialno varstvo je najavilo Projekt za mlade zaposlene, ki vključuje posebne ukrepe v prid žensk. Projekt naj bi 10000 brezposelnim namenil podporo za ustanavljanje majhnih podjetij ali opravljanje svobodnih poklicev (skupni stroški: 10 milijonov drahem) in podprl 2000 dolgoročno brezposelnih (skupni stroški: 2,7 milijona drahem).

Italija

Zakon št. 215/1992 namenja sredstva za uvedbo in razvoj podjetniških dejavnosti žensk, usposabljanja, informiranja in tehnične ter upravne pomoči ženskam. Financiranje določil tega zakona je bilo več let ustavljeno in ena prvih odločitev ministrice za enake možnosti, ki je bil imenovana leta 1996, je bila sprostitev financiranja, kar je leta 1997 pomenilo dodelitev 43 milijard lir, leta 1998 80 milijard lir in leta 1999 105 milijard lir. Zakon št. 215/92 je s približno 288 milijardami lir, ki so jih dodelili v prvih treh finančnih obdobjih, omogočil ustanovitev 2746 podjetij; ustvarjenih je bilo 16.513 delovnih mest. Vlada za četrto finančno podporo načrtuje dodelitev 300 milijard lir. Trinajsti člen Zakona št. 140/99 – norme na področju proizvodnih dejavnosti – predvideva podpore za podjetja, ki zaposlujejo v večini ženske in ope legisi uvaja obveznost vseh državnih in lokalnih uprav, da določijo mehanizme za vzpodbujanje dostopa podjetij v ženski lasti do finančnih in javnih podpor. Leta 1997 so za nadzor nad izvajanjem zakonodaje o enakih možnostih in vladnih, lokalnih in evropskih programov vzpodbujanja podjetništva žensk ustanovili Opazovalno službo za podjetništvo žensk, ki daje tudi informacije o zakonih, ki se nanašajo na podpore pri ustanavljanju novih podjetij. V skladu z Zakonom št. 125/91 so v zadnjih osmih letih financirali podjetja v višini približno 78 milijard lir, financirali pa so tudi zadruge, združenja, itd.

Slovaška

Delovanje Nacionalne agencije za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij je bilo v veliko pomoč ženskam, ki ustanavljajo lastna podjetja. V sklopu te agencije so uvedli mrežo svetovalnih in informacijskih središč. Še posebej eno od teh središč ženskam zagotavlja storitve informiranja in svetovanja o tem, kako začeti s podjetniškim projektom, kako izvesti tržno raziskavo, kako in pod kakšnimi pogoji lahko pridobijo posojilo, itd.

Španija

Program z naslovom »Od pobude do lastništva podjetja« ženskam, ki želijo okrepiti obstoječa podjetja ali ustanoviti podjetje, ponuja tehnično pomoč in brezplačno svetovanje. V letih 1998-1999 so ženske po vsej Španiji ustanovile več kot 400 podjetij. Program, ki ga financira Inštitut za ženske, predstavlja del ukrepov, ki jih zahteva tretji načrt za enake možnosti.

Švedska

Eden od projektov vključuje ponujanje poslovnega svetovanja za ženske občinskim upravam, da bi s tem povečali število podjetnic. Poslovne svetovalke in svetovalci ženskam, ki želijo ustanoviti lastna podjetja, ali že uveljavljenim podjetnicam nudijo podporo in svetovanje. Ta projekt je bil uveden leta 1993. 62 izbranih občinskih uprav je sprejelo načrt, tako da so okrajne upravne oblasti in okrajni uradi za delo ob finančni podpori s strani švedskega Nacionalnega urada za industrijski in tehnični razvoj (NUTEK) vložili sredstva in začeli zaposlovati svetovalke in svetovalce. NUTEK je projekt pozneje razširil, tako da so vključili dodatne občine. Leta 1999 je obstajalo okrog 100 poslovnih svetovalcev, ki pomagajo ženskam, ki želijo ustanoviti ali voditi svoja lastna podjetja. Nekatere občinske oblasti so svetovalne urade uvedle za stalno, tako da so postali del ustaljenih poslovnih dejavnosti. Februarja 2000 so začeli s projektom za vzpodbujanje ženskega inovatorstva, katerega cilj je ustvariti potrebne pogoje, da bi več žensk dobilo podporo, ki jo potrebujejo za uresničitev svojih iznajdb in inovacij. NUTEK je začel z raziskovalnim programom o podjetnicah, ki vključuje doseganje boljšega poznavanja področij ženskega podjetništva, opisovanje položaja žensk in ovrednotenje njihovega pomena.

Švica

Zakon o enakosti Konfederacijo pooblašča, da zagotavlja finančno pomoč za programe za zagotavljanje enakosti žensk in moških na delovnem mestu in za svetovalne storitve. Zamišljeno je, da naj bi bila ta pomoč namenjena novim, praktičnim projektom z dolgoročnimi učinki in svetovalnim storitvam, ki se nanašajo na enakost v poklicnem življenju. Nekateri od teh projektov so namenjeni posebej ženskam, ki so najbolj izpostavljene revščini (ženske brez poklicne izobrazbe, marginalne skupine, priseljenke). Med organi, ki izvajajo projekte, so ženske organizacije, sindikati in poklicna združenja, pa tudi izobraževalne organizacije in združenja delodajalcev. Skupna višina sredstev, ki so jih leta 1999 namenili za finančno pomoč, je znašala 3,2 milijona švicarskih frankov.

Turčija

Prvi program za vzpodbujanje podjetništva žensk je v Turčiji leta 1993 uvedel Urad predsednika vlade. Trenutno tri banke v državni in delni državni lasti podjetnicam dajejo na razpolago različne kreditne sheme z zelo nizkimi obrestnimi merami.

Vir: Končno poročilo strokovne skupine za posebne ukrepe za zagotavljanje enakosti žensk in moških