• Domov
  • Zakonodajni predlogi za povečanje zastopanosti žensk v lokalni politik

logo norway grants

opennsluzba vlade rs za razvoj

V ponedeljek, 7.3.2016 so se projektni partnerji v projektu OPENN- osvojiti politično enakost z novimi imeni sestali v prostorih Filozofske fakultete v Ljubljani, da bi poskusili v okviru javne predstavitve odgovoriti na vprašanje Kako s spremembami zakonodaje povečati možnosti za enako zastopanost žensk in moških v politiki na lokalni ravni. Predloge za spremembe in morebitne rešitve, smo v okviru projekta OPENN oblikovali na osnovi preučitve slovenske in norveške zakonodaje. Na predstavitvi so možne spremembe s strokovnega in političnega vidika predstavile dr. Milica Antić Gaber, Metka Roksandić in Jasmina Vidmar. Pogovor je vodila dr. Vlasta Jalušič iz Mirovnega inštituta, k razpravi pa so bili vabljeni tudi nekateri drugi strokovnjaki in strokovnjakinje. Prisotne so poudarile, da je zakonodaja eden učinkovitejših mehanizmov, ki omogoča enakopravno zastopanost žensk pri političnem odločanju. Izkušnje so pokazale, da so načelno strinjanje o enakosti spolov in verbalne podpore sicer pomembni a ne zadostni ukrepi za doseganje večje zastopanosti žensk v politiki. V okviru projekta OPENN smo preučili obstoječo zakonodajo na področju političnega predstavništva in enakih možnosti v Sloveniji (zakoni o volitvah, o političnih strankah, o enakih možnostih žensk in moških ipd.) in sicer skozi perspektivo enakih možnosti kandidatov obeh spolov, da so izvoljeni na lokalnih volitvah. Preučili smo tudi zakonodajo in dobre prakse na Norveškem, izvedli primerjalno analizo kandidiranja in volilnih izidov žensk na lokalnih volitvah ter na podlagi vseh podatkov pripravili nekaj predlogov sprememb slovenske zakonodaje, ki bi bile smiselne s strokovnega stališča:

  • za občine s proporcionalnim volilnim sistemom

-Dopolnitev zakonskih kriterijev glede določanja volilnih enot tako, da se zakonski minimum izvolitve najmanj 5 mandatov v volilni enoti dvigne na najmanj 7 mandatov  (gre za povečanje minim. števila mandatov v volilni enoti in s tem večja možnost za izvolitev žensk; primer večjih slov. mest, kjer je celo mesto 1 VE, ali kjer je število mandatov v VE večje, je večja možnost izvolitev žensk);

-Predlagatelji kandidatne liste morajo pri več kot 1 predloženi kandidatni listi v 1 občini (kjer je več volilnih enot) zagotoviti izmenično razvrščanje vsakega od spolov na 1. mestu kandidatne liste);

  • za občine z večinskim volilnim sistemom

-Predlagatelji morajo pri kandidiranju pri skupnem številu kandidatov in kandidatk  v posamezni občini zagotoviti najmanj 40% vsakega od spolov (tako se ne bi mogla ponoviti občina Veržej, kjer med kandidati ni bila niti ena ženska ali le ena leta 2010);

  • županske volitve

Dopolnitev  Zakona o lokalnih volitvah (106. člen) tako, da se tudi pri  določanju kandidatur za županska mesta smiselno upošteva spolna kvota kot je določena za kandidiranje za mestne in občinske svete in sicer, da morajo določiti »kandidate tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 50% kandidatur« od skupnega števila vseh kandidatur za županske volitve.

-Določilo bi se nanašalo na politične stranke, ki za županske volitve predlagajo več kot 2 kandidata_tki.

-Določba bi se uveljavila postopno in bi se za prve naslednje volitve upoštevala 30% kvota, ki bi se za vsake naslednje volitve zvišala za 5 odstotnih točk.

Predlogi, ki jih navajamo zgoraj, so navedeni in obravnavani izključno s strokovnega stališča na osnovi analize in posvetovanj z drugimi strokovnjaki. Ne ukvarjajo se z vprašanjem politične sprejemljivosti bodisi na ravni zakonodajalca ali na ravni lokalnih skupnosti.