• Domov
 • Oddan projektni predlog CircE

Skupnost občin Slovenije se je aprila vključila v razvoj projektnega predloga CircE, skupaj s partnerji v konzorciju:

 1. Lombardy Region IT
 2. Government of Catalonia, Ministry of Territory and Sustainability ES
 3. Marshal’s Office of Lower Silesia Voivodeship PL
 4. Province of Gelderland NL
 5. London Waste and Recycling Board (LWARB) UK
 6. Creation Development EcoEntreprises (CD2E) FR
 7. Sofia Municipality BG
 8. Association of Municipalities and Towns of Slovenia SI

CILJI PROJEKTA
Ideja projekta CircE je podpreti in izboljšati izvajanje obstoječih akcijskih načrtov za zeleno gospodarstvo. Zeleno in krožno gospodarstvo, ki spodbuja učinkovitost uporabe virov, daje podjetjem v zameno konkurenčno prednost zaradi posledičnih prihrankov pri stroških. Prav tako spodbuja razvoj novih dejavnosti in kakovostnih delovnih mest in zmanjšuje odvisnost od uvoza energije, surovin in blaga. Zato je postalo temeljni vir inovacij in mednarodne konkurenčnosti za podjetja, zlasti za MSP. Spodbujanje zelenega in krožnega gospodarstva predstavlja priložnost za spodbujanje trajnostne rasti.

V tem okviru se bo CircE osredotočil na “izmenjavo izkušenj s partnerji regionalne javne uprave o tem, kako poudariti zeleno in krožnego gospodarstvo v različnih gospodarskih sektorjih”. Analize sektorjev so lahko dragocen pristop k obravnavanju različnih priložnosti in izzivov pri prehodu v smeri regionalnega krožnega gospodarstva. V vsakem sektorju zahteva učinkovito krožno gospodarstvo oblikovanje politik kot kombinacijo številnih ukrepov in se ne opira na “čudežne”. Zato se bo projekt izvajal kot preizkušanje metodologije poročila Uresničevanje krožnega gospodarstva – orodje za oblikovalce politik Fundacije Ellen MacArthur Foundation in razvoj začetnih aplikacij v različnih regijah.

VLOGA SOS V PROJEKTU

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 je ključni izvedbeni dokument v Sloveniji, ki predstavlja prednostne cilje  naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva kohezijske politike EU v programskem obdobju 2014-2020 s ciljem uresničevanja nacionalnih ciljev EU za leto 2020. Elemente, povezane s krožnim gospodarstvom je mogoče najti v prednostnih oseh 1 in 3.  1. prednostna os je povezana z R & I, ukrepi iz te prednostne osi se nanašajo med drugim na podporo poslovanju na področjih, kot so ekološke inovacije in drugi ukrepi, ki lahko podprejo učinkovito rabo virov in krožnega gospodarstva. Prednostna os 3, ki je namenjena področju podjetništva, bo podprla podjetja pri doseganju večje učinkovitosti virov in energetski učinkovitosti. Medtem ko OP določa okvir, v slovenski  strategiji pametne specializacije določamo natančneje področja, na katera bodo sredstva usmerjena. Eno izmed prednostnih področij je tudi podpora “omrežjem za prehod v krožno gospodarstvo”, poleg te prednostne naloge so prepoznane tudi podpore trajnostni proizvodnji hrane in trajnostnemu turizmu.
Operativni program vključuje tudi ukrepe za prehod k krožno gospodarstvo v okviru prednostnih osi 9, ki pokriva tudi prednostne naložbe v zvezi s strategijami CLLD. Tu lahko podpirajo dejavnosti, ki prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in podpori vzpostavitvi nizkoogljičnih in “zero-waste” (nič odpadkov) skupnosti, s čimer se spodbuja okolju prijazno gospodarstvo, ki temelji na učinkoviti rabi virov.

SOS bo prispeval k vsebini sodelovanja z zagotavljanjem ustreznih informacij o stanju v Sloveniji. Delili bomo najboljše prakse in pridobljene izkušnje z občinami. Naslovili bomo pristojne nacionalne institucije s predlogi za pripravo boljših politik in uporabo finančnih mehanizmov, ki bodo podpirale lokalno raven ter mala in srednja podjetja pri doseganju rezultatov krožnega gospodarstva. SOS v projektu prepoznava prednosti na področju učenja iz dobrih praks iz partnerskih regij, pridobivanju pregleda stanja priložnosti in ovir za krepitev usmerjenosti v krožno gospodarstvo, prenos znanja in uporabo doseženih rezultatov.

Projektna vloga je bila prejšnji teden uspešno oddana  na 2. poziv razpisa Interreg Europe z naslednjimi referenčnimi podatki:

 • Acronym: CircE
 • Reference number: PGI02398
 • Submission date/time: 13/05/2016 11:39

Upamo in držimo pesti, da bo projekt CircE med 211, kolikor jih je bilo oddanih, dobro ocenjen in izbran za sofinanciranje.