• Domov
  • Osnutek Priročnika za odpiranje podatkov javnega sektorja

Skupnost občin Slovenije je prejela v medresorsko usklajevanje osnutek Priročnika za odpiranje podatkov javnega sektorja, ki je namenjen organom, zavezancem za ponovno uporabo informacij javnega značaja.

Pred kratkim sta se pričeli uporabljati novela ZDIJZ-E in nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Poglavitni cilj sprejete novele ZDIJZ-E je implementacija določb spremenjene Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, torej v skladu z evropskim pravnim redom komurkoli (predvsem pa vsem pod enakimi pogoji) zagotoviti pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja za katerikoli namen. V največji možni meri naj bi se ta pravica zagotavljala preko »odprtih podatkov«, na enotni nacionalni točki.

Ministrstvo za javno upravo želi s priročnikom preko logičnih korakov prikazati praktične primere priprave dokumentov za ponovno uporabo in primere dobrih praks v celotnem procesu odpiranja podatkov. V prvi fazi je priročnik splošen in namenjen zavezancem ter predstavlja minimalni standard. Ministrstvo predvideva, da bo v nadaljevanju priročnik dopolnjevalo, predvsem tudi glede specifičnih področij. Načrtuje tudi poseben priročnik za kulturne institucije (nove zavezance za ponovno uporabo).

Več informacij najdete na spletni strani MJU: Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem (aktualno: ponovna uporaba – http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/transparentnost_in_dostop_do_informacij_javnega_znacaja/aktualno/). Na spletni strani so objavljena tudi navodila za popis zbirk z metapodatkovnimi opisi. Organi (zavezanci za dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja) ste jih, skladno z Uredbo o dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja, dolžni popisati do konca letošnjega leta.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in morebitne dopolnitve besedila posredujete najkasneje do srede, 25.maja 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.