• Domov
  • Pojasnila glede vloge NO pri proračunu in zaključnem računu občine

Služba za lokalno samoupravo (MJU) je dopolnila že izdana pojasnila z novima odgovoroma, ki se nanašata na to ali nadzorni odbor (NO) lahko nadzoruje proračun in zaključni račun občine ter glede odtujitve dokumentacije pri opravljanju nadzora.

Ugotovili so, da je najpogostejša napaka, ki jo ugotavljajo pri opravljenih pregledih statutov, da statut določa, da NO vsako leto opravi nadzor nad zaključnim računom in proračunom občine. Takšna rešitev ni v skladu z zakonom iz več razlogov. Splošna ugotovitev je, da obveznosti NO razen na splošno ne morejo biti določene s statutom občine. Te določi NO  z letnim programom dela. Navedeno ne pomeni, da NO nima pravice opraviti pregleda zaključnega nadzora občine, to lahko stori kadarkoli, vsekakor pa ni zavezan tega izvesti v postopku njegovega sprejemanja na občinskem svetu.

V nadaljevanju pojasnjujejo, da Zakon o lokalni samoupravi in Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (v nadaljevanju: pravilnik) nimata neposrednih določb, ki bi se nanašale na vprašanje, da mora NO dokumentacijo pregledati v prostorih nadzorovanega organa. Glede na to, da se pravilnik pri določanju postopka in obveznih sestavin poročila zgleduje po postopku, ki ga vodi Računsko sodišče Republike Slovenije, nam kot podlaga za iskanje odgovora na zastavljeno vprašanje lahko služijo pravne podlage za opravljanje revizij Računskega sodišča.

Celotna pojasnila si lahko preberete tukaj (odgovora 3.7 in 3.8).


Nazadnje posodobljeno: