• Domov
  • Predlog sprememb in dopolnitev ZIPRS1617

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, 26 5 2016) ter ga posredovala v obravnavo na Državni zbor. Novosti predloga  zakona so med drugim:

  • Predlog ZIPRS1617 določa, da se spremembe, nastale pri upravljanju s tistim državnim in občinskim dolgom, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih proračunskih letih, vključno s spremembami, nastalimi pri ponovnem odkupu vrednostnih papirjev na trgu s premijo ali diskontom na neodplačano glavnico, prevzem dolga, konverzije terjatev v kapitalsko naložbo, odpis dolga ali terjatev, naložbe prostih denarnih sredstev na računih pravnih oseb, določenih v 61. členu Zakona o javnih financah  (ZJF), in naložbe denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) države oziroma občine v centralno banko, banke in hranilnice, naložbe EZR države v državne zakladnice držav Ekonomske in monetarne unije, nakupe zakladnih menic ter vloge v sistemu EZR države oziroma občine izkazujejo samo v bilanci stanja.
  • V 32. členu se dodaja nov odstavek, ki omogoča občinam daljši rok za vračilo sredstev kohezijske politike v proračun države v primerih izrečenega finančnega popravka. Podaljšanje roka na največ 90 dni v primeru večjih korekcij občine, ki občinam omogoča, da v tem obdobju izpeljejo postopek zadolžitve v kolikor je to potrebno ali pa sprejmejo rebalans proračuna občine.
  • Nadalje se s predlaganim zakonom ustanavlja nov proračunski sklad na podlagi sprejetega ZGGLRS, za občine pa se določa nov namen za katerega se lahko zadolžijo nad obsegom, ki ga določa zakon, ki ureja financiranje občin.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si do srede, 8.6.2016.