• Domov
  • Spremembe treh predpisov – Natura 2000

Na spletni strani MOP so objavljene spremembe treh predpisov, ki se nanašajo na območja Nature 2000 in sicer:

Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020):

Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov

Zaradi vpliva posebnih varstvenih območij in potencialnih posebnih ohranitvenih območij na lokalne skupnosti, kjer se ta območja nahajajo, sprejme vlada načrt, s katerim se ugotovijo posledice na socialne in gospodarske razmere ter določijo ustrezni razvojni ukrepi. Ta načrt mora biti sprejet pred določitvijo posebnih varstvenih območij, v primerih potencialnih posebnih ohranitvenih območij pa pred potrditvijo s strani pristojnega organa EU…

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

S predlogom Uredbe se določa dopolnitev omrežja Natura 2000 z določitvijo novega posebnega varstvenega območja (Natura 2000) Osrednji Tržaški zaliv za sredozemskega vranjeka. Poleg tega se briše dve vrsti iz uredbe (kosec in velika uharica) in nanjo v obstoječem območju Natura 2000 ponovno dodaja eno vrsto (bela štorklja). Predlagane spremembe sledijo strokovnemu predlogu Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in odpravljajo tehnične napake iz leta 2013. Tako se ena vrsta vrača v stanje Uredbe pred letom 2013, za dve vrsti, dodani leta 2013 pa ne obstajajo strokovni pogoji za uvrstitev v območji Natura 2000.
Meje posebnih območij varstva in potencialnih posebnih ohranitvenih območij so določene v merilu 1: 250 000 in prikazane v digitalni obliki kot sloj geografskega informacijskega sistema. Podatkovna baza o mejah je del evidence o biotski raznovrstnosti, ki jo vodi ministrstvo. Karto hranita ministrstvo – Agencija RS za okolje in Zavod RS za varstvo narave. Publikacijska karta v merilu 1: 750 000 s prikazom meja posebnih varstvenih območij oz. njihove lege v prostoru je priloga predlagane uredbe.
Za boljše razumevanje sprememb predpisa je na spletni strani MOP in ZRSVN objavljena tudi podrobna obrazložitev, ki jo je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Rok za oddajo pripomb na MOP je 1. avgust, zato občine članice SOS vabimo, da nam pripombe teden dni prej pošljete (do ponedeljka 25. 7. 2016) na elektronski naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, da jih usklajene posredujemo pripravljavcem.

 


Nazadnje posodobljeno: