• Domov
  • Osnutek Uredbe o načrtih upravljanja voda

Prejeli smo obvestilo MOP, da se je z dnem 21. 9. 2016 začela javna obravnava osnutka Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021, dostopna na spletni strani:

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/

ali:
Osnutek NUV II VO Jadransko morje(.doc, .pdf)
Osnutek NUV II VO Donava(.doc, .pdf)
Osnutek NUV II kartografski del (.zip)
Osnutek Programa ukrepov NUV II (.doc, .pdf)

Rok za pripombe in predloge so na MOP določili 5. oktober 2016, zato SOS vabi občine, da pripombe in predloge pošljete vsaj dan prej, do 4. oktobra 2016 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si. Iz MOP so sporočili še, da se uredbo ne določa novih obveznosti za občine.

Z uredbo se sprejmeta načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave in načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja, ki sta bila predmet 6- mesečne javne obravnave v letu 2015. Javna obravnava osnutkov načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja je skupaj z obravnavo osnutka programa ukrepov potekala od 15. 5. 2015 do 16. 11. 2015, izvedenih je bilo tudi 8 regionalnih in 3 sektorska posvetovanja v obdobju september – oktober 2015. Regionalna posvetovanja so bila pripravljena za porečja, dele porečja Save in povodji: spodnja Sava (Novo mesto), srednja Sava (Ljubljana), zgornja Sava (Kranj), jadranske reke z morjem (Koper), Soča (Idrija), Savinja (Celje), Drava (Maribor), Mura (Murska Sobota), vabljene so bile in se posvetov tudi udeleževale občine s posameznega povodja oz. porečja. Oba osnutka načrtov sta bila skupaj z osnutkom programa ukrepov ponovno predmet javne obravnave v enomesečnem postopku javne razgrnitve Okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje: 12. 8. 2016 do 12. 9. 2016.