• Domov
  • Po tretjem krogu pogajanj za financiranje občin še vedno razhajanja med vladno in občinsko stranjo

Ljubljana, 19.9.2016 – v prostorih ministrstva za finance je potekal tretji krog pogajanj za financiranje občin v letih 2017 in 2018, kjer so pogajalci vladne in občinske strani preverili možnosti za podpis Dogovora o višini povprečnine.

Na današnjih pogajanjih o financiranju občin v letih 2017 in 2018 je mag. Mateja Vraničar Erman uvodoma predstavila predlog vladne strani, da bi v letu 2017 znašala višina povprečnine, ki bi jo na prebivalca občine lahko prejele lokalne skupnosti, 529 EUR, v letu 2018 536 EUR, za sofinanciranje investicij bi znašala višina nepovratnega investicijskega transfera v letu 2017 in 2018 2%, med tem ko bi občine imele v obeh letih možnost prejeti povraten investicijski transfer v višini 3% primerne porabe. Na izplačilo presežka sredstev nad primerno porabo pa vladna stran ne more pristati.

Predstavniki občinske strani so opozorili na poročanja medijev o domnevnem dogovoru med predstavniki vrtcev in resornim ministrstvom za zvišanje plač pomočnicam vzgojiteljic za 2 odstotka, kar bi po mnenju predstavnikov občin, pomenilo dodatne finančne obremenitve za občine, katerim v dani finančni situaciji lokalnih skupnosti, ki v celoti financirajo plače zaposlenih v vrtcih, občine ne bi bile kos. Na Ministrstvu za finance sicer zatrjujejo, da o takšnem dogovoru ne vedo ničesar, znano pa je, da se je v okviru pristojnega ministrstva oblikovala delovna skupina, ki se je začela ukvarjati s to problematiko. Povedali so tudi, da bi v primeru takšnega dogovora bila potrebna korekcija zneska povprečnine z državne strani tako, da bi občine lahko povišanje stroškov za plače pokrile. Dr. Ivan Žagar je v imenu Skupnosti občin Slovenije izpostavil, da glede na prejšnje zaveze državne strani, da do povišanja odhodkov občin ne bo več prihajalo, niso sprejemljive niti zadnje zakonodajne spremembe, kot denimo spremembe zakona o dedovanju, zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, nova gradbena zakonodaja in podobni posegi v zakonodajno materijo. Predsednik SOS, Bojan Kontič je izpostavil tudi, da so občine že vrsto let prikrajšane za izplačilo presežka sredstev nad primerno porabo, težavo pa predstavlja tudi znižano sofinanciranje investicij občin, ki je zelo pomemben segment za enakomerni razvoj vseh regij v Sloveniji; zato je predlagal, da se razmerje med povratnimi in nepovratnimi sredstvi obrne, torej, da v prihodnje občine prejmejo 3% nepovratnih sredstev in 2% povratnih.

Ob zaključku današnjih pogovorov je župan Ljubljane, Zoran Jankovič izpostavil, da bi v primeru izplačila povprečnine v letu 2017 v višini 536 EUR, izplačilu presežka nad primerno porabo in obrnjenega razmerja med povratnimi in nepovratnimi sredstvi, bilo potrebno v državnem proračunu zagotoviti zgolj 36 mio. EUR. Ta znesek ustreza 0,04 promila celotnega državnega proračuna, pomenil pa bi znatno lažjo situacijo za izvajanje zakonodajnih nalog občin, konkretni učinek pa bi se pokazal predvsem na standardu in kakovosti storitev za prebivalke in prebivalce Slovenije. Zato je nepripravljenost zbližanja stališč toliko bolj nerazumljiva.

Mag. Vraničar Erman je izpostavila, da bi se vladna stran lahko približala 530 EUR pri izplačilu povprečnine v prihodnjem letu, da pa je v letu 2018, glede na finančne napovedi, mogoče postopno povišanje povprečnine, stopnja sofinanciranja investicij ter postopno vračanje presežka nad primerno porabo. V letu 2017 pa tega manevrskega prostora naj ne bi bilo. Povedala je tudi, da glede na predlagane zneske vseh treh naštetih komponent financiranja občin s strani občinskih pogajalcev, nima mandata za dogovor.

Prav tako mandata za podpis dogovora pod trenutnimi pogoji vladne pogajalske strani nimajo občinski pogajalci. Zato je bilo dogovorjeno, da bo na Kabinet Predsednika Vlade RS naslovljena prošnja za sestanek Predsednika Vlade RS s predstavniki lokalnih skupnosti.

 


Nazadnje posodobljeno: