• Domov
  • Predsedstvo SOS o projektu Greens

logo-768x379Na seji Predsedstva SOS, ki je potekala 7. 9. 2016 v Velenju je bil predstavljen tudi projekt GreenS, ki vključuje 14 partnerjev iz 8 držav članic EU, iz Slovenije Skupnost občin Slovenije in LEA Pomurje, ki so se projektu priključili zaradi ugotovitve, da se veliko javnih naročnikov sooča s precejšnjimi dilemami in težavami pri izvajanju zelenega / energijsko učinkovitega javnega naročanja.

Glavni cilj projekta je preko krepitve znanja javnih organov in drugih javnih naročnikov pripomoči k uspešni uporabi načel zelenega javnega naročanja ter dajanje prednosti le tem. Poleg tega se bo znotraj sodelujočih energetskih agencij vzpostavilo podporne skupine, ki bodo pomagale premostiti ovire pri izvajanju teh načel.

Ob predstavitvi projekta se je predsedstvu predstavil tudi primer dobre prakse s področja zelenega javnega naročanja in sicer Občina Sevnica. Občina Sevnica je primer dobre prakse, kako s povezovanjem in informiranjem aktivno pristopa h krepitvi lokalne oskrbe s hrano v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je.

Argumentov, zakaj v domačem okolju pridelano hrano v največji možni meri vključiti v jedilnike v desetih javnih zavodih – med njimi šol, vrtcev in domov za upokojence – je veliko. Med njimi so najmočnejši večja sledljivost in varnost hrane, izboljšanje zdravja in kakovosti okolja, ohranjanje urejenosti in obdelanosti podeželja, predvsem pa krepitev ekonomske blaginje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev z ustvarjanjem delovnih mest ter vpliv na pozitiven razvoj kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge.

Javni zavodi, ki so pomembni potrošniki hrane, morajo pri naročanju le-te dosledno upoštevati Zakon o javnem naročanju in Uredbo o zelenem naročanju, ki določa okoljske zahteve tudi za živila, pijače, kmetijske pridelke za prehrano in gostinske storitve. Naročnik lahko del naročila odda brez izvedbe postopka javnega naročanja, s čimer se omogoča lokalna samooskrba in uveljavitev načela kratkih verig, tako pa tudi dosega zgoraj navedenih ciljev.

Da bi dano možnost javni zavodi lahko v čim večji meri uporabili, je v praksi ključno uravnoteženje povpraševanja in ponudbe: da javni zavodi opredelijo potrebe in ponudbo prepoznajo pri domačih pridelovalcih, ti pa v skladu s potrebami zavodov zagotavljajo zadostno količino hrane. Občina Sevnica pri tem sodeluje kot aktivni povezovalec in strokovna podpora, tudi z organizacijo tovrstnih posvetov, ki krepijo informiranost in nudijo pomoč pri vprašanjih, s katerimi se zaradi zahtevnih postopkov in zakonskih omejitev soočajo tako ponudniki kot javni zavodi.

Za učinkovito spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil občin članic SOS, je Predsedstvo SOS podprlo ustanovitev delovne skupine za Pametno javno naročanje v okviru omenjene organizacije.

flageu_yellow_high

Projekt je prejel sredstva Evropske Unije iz programa EU za raziskave in inovacije ‘Obzorje 2020’ v skladu s sporazumom št. 649860 – GreenS – H2020-EE-2014-2015 / H2020-EE-2014-3-MarketUptake