• Domov
  • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda

Obveščamo vas, da smo zasledili objavo osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda.

V 19. členu predloga uredbe se dodaja novi četrti in peti odstavek v zvezi s prikazom ocene kemijskega stanja površinskih voda za določene snovi, dodaja se prav tako nov 29.c člen v zvezi s programom ukrepov za doseganje dobrega kemijskega stanja za določene snovi, dopolnjuje pa se 40. člen v zvezi z informacijami, ki jih mora vključevati nov, spremenjen ali dopolnjen načrt upravljanja voda. Določbe 42. člena v zvezi z objavo načrta upravljanja voda se uskladi z zahtevami za dostop do elektronske oblike načrta upravljanja voda. Dodaja se tudi prehodne določbe, ki določajo roke za pripravo prvih programov ukrepov za določene snovi iz Direktive 2013/39/ES.

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete najkasneje do torka, 8.11.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.