• Domov
  • Izdaja soglasja občine za raztros pepela zunaj pokopališč

Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije prejela odgovor MGRT glede izdaje soglasja občine za raztros pepela zunaj pokopališč, čeprav še ni sprejetih ustreznih, z ZPPDej usklajenih občinskih aktov.

Ministrstvo navaja, da je raztros pepela zunaj pokopališča mogoč, če občina izda soglasje. Soglasje občina lahko izda, tudi če tega vprašanja še nima rešenega v svojem pokopališkem redu. Naloga pokopaliških redov občin po 4. členu ZPPDej je le podrobnejše urejanje izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, med katere spada tudi možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora in s tem tudi predmetni raztros pepela.

1. odstavek 18. člena ZPPDej določa, da če to omogoča pokopališki red, se lahko na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju. Vendar ta določba ne pomeni, da je obstoj pokopališkega reda predpogoj za izdajo soglasja, ampak da je soglasje možno, če obstoječi pokopališki red ne vsebuje določb, ki v posameznem konkretnem primeru nasprotujejo oz. onemogočajo izdajo soglasja. Pri tem ni pomembno, ali obstoječi pokopališki red temelji na prej veljavnem zakonu ali na ZPPDej. Seveda pa je občina pri konkretnem odločanju o izdaji soglasja vezana upoštevati tudi morebitno drugo relevantno zakonodajo (npr. pomorski zakonik pri raztrosu na morju) in lastne občinske predpise.

Celotni odgovor ministrstva lahko najdete tukaj.