• Domov
  • Kolektivna pritožba Evropskega združenja univerzitetnih žensk proti Sloveniji

Evropsko združenje univerzitetnih žensk (University Women of Europe – UWE; v nadaljnjem besedilu: UWE) je mednarodna nevladna organizacija s sedežem v Ženevi, ki je na seznamu organizacij s posvetovalnim statusom pri Svetu Evrope. UWE je 24. avgusta 2016 vložil kolektivno pritožbo proti Sloveniji. Evropski odbor za socialne pravice (odbor neodvisnih strokovnjakov in strokovnjakinj; v nadaljnjem besedilu: EOSP) je v skladu s 6. členom dodatnega protokola dne 27. 9. 2016 pozval Slovenijo, da pripravi svoje mnenje v postopku ugotavljanja dopustnosti kolektivne pritožbe in ga do 4.  novembra 2016 posreduje odboru. Na zaprosilo Slovenije je bil rok za predložitev mnenja o dopustnosti podaljšan do 15. decembra 2016.

UWE očita Sloveniji kršitev 1. in 4. člena, 3. točke prvega odstavka 4. člena in člena E MESLS zaradi neuresničevanja načela enakega plačila za enako, podobno oziroma primerljivo delo moških in žensk. Kršitev navedenih členov MESLS UWE očita vsem državam podpisnicam dodatnega protokola (15). Proti vsem je tudi vložil kolektivno pritožbo po dodatnem protokolu.

Vlada Republike Slovenije zavrača vse očitke UWE in meni, da kolektivna pritožba UWE ni dopustna. V kolektivni pritožbi UWE ni navedeno, v zvezi s čim Slovenija ni zagotovila zadovoljive uporabe navedene določbe MESLS, saj ni navedene slovenske zakonodaje in/ali prakse, ki bi bila domnevno v nasprotju z MESLS, iz česar lahko pravilno sklepamo, da takšne zakonodaje v Sloveniji ni. Pritožnik tudi ne navaja, na kakšen način Slovenija domnevno nezadostno izvaja MESLS. Pri navedbi statističnih podatkov pa pritožnik celo ugotavlja, da Slovenija izstopa po zelo nizkem razkoraku med plačami žensk in moških.

Po mnenju Vlade RS je kolektivna pritožba UWE proti Sloveniji politični manifest, ki naslavlja različne akterje v Evropi, in se ne nanaša neposredno na razmere v Sloveniji, saj vsebuje vrsto neresničnih, posplošenih in nenatančnih očitkov o položaju žensk v Sloveniji. Vlada RS izpostavlja, da je razkorak med plačami moških in žensk v Sloveniji med najmanjšimi v Evropi in tudi v svetovnem merilu. Zato Vlada RS ocenjuje, da je pritožba UWE proti Sloveniji nejasna in neutemeljena.

Vlada Republike Slovenije meni, da bi Evropski odbor za socialne pravice z morebitno odločitvijo, da je pritožba UWE dopustna, začel s slabo prakso spodbujanja neselektivnega vlaganja kolektivnih pritožb proti vsem državam podpisnicam dodatnega protokola ne glede na dejansko stanje in razlike med državami. S tem bi pomembno ogrozil osnovni namen mehanizma kolektivnih pritožb in njegovo komplementarno vlogo pri nadzorovanju izvajanja MESLS ter vplival na odločitve drugih držav pogodbenic Evropske socialne listine o ratifikaciji dodatnega protokola.

V skladu s predhodno navedenim Vlada RS meni, da kolektivna pritožba ne izpolnjuje meril o dopustnosti, določenih v dodatnem protokolu in postopkovniku EOSP, zato predlaga Evropskemu odboru za socialne pravice, da pritožbo razglasi za nedopustno.


Nazadnje posodobljeno: