• Domov
  • Odprta pogajanja glede spremembe višine povprečnine zaradi zvišanja stroškov dela

Ljubljana, 4.1.2017 – v prostorih Ministrstva za finance so potekala pogajanja glede spremembe višine povprečnine v letih 2017 in 2018 zaradi zvišanja stroškov dela. Zaradi dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela s sindikati javnega sektorja, bo po predhodnih izračunih Skupnosti občin Slovenije potrebno v občinskih proračunih zagotoviti dodatnih 11 milijonov evrov v letu 2017, država bo torej morala zagotoviti povprečnino na prebivalca v višini 535,60 evrov.

Ministrica za finance mag. Mateja Vraničar Erman je predstavnikom občin, med katerimi so Skupnost občin Slovenije zastopali njen predsednik Bojan Kontič, dr. Ivan Žagar, dr. Andrej Fištravec, Marjan Kardinar in Jasmina Vidmar, predstavila izračun Ministrstva za finance, po katerem bi država občinam morala zagotoviti dodatnih 4,8 mio. € za leto 2017 in za leto 2018 10,6 mio. €, ob čemer ministrstvo ni upoštevalo vseh posrednih stroškov, ki jih bodo občine imele, zaradi zvišanja cen nekaterih storitev, katerih plačnice so (denimo subvencioniranje cen programa v domovih za starejše) in se bodo zvišale zaradi povečanega obsega sredstev za plače.

Izpostavljeno je bilo, da simulacije vpliva dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela s sindikati javnega sektorja, na občinski strani kažejo nekoliko drugačno finančno sliko ter, da bi bilo potrebno prečesati način izračunavanja na eni in drugi strani ter izračune primerjati. Predhodni izračuni skupnosti občin namreč kažejo, da je v občinskih proračunih v letu 2017 potrebno zagotoviti dodatnih 11 milijonov evrov, država bo torej morala zagotoviti povprečnino na prebivalca v višini 535,60 evrov. Prav tako je dr. Ivan Žagar, podpredsednik SOS opozoril, da država, kljub zavezi, da občinam ne bo nalagala novih zakonodajnih nalog, sprejema ali pripravlja takšno zakonodajo in predloge, ki bodo povzročili finančno škodo občinam, ne da bi za te naloge zagotovila dodatna sredstva. Direktorica občinske uprave MO Ljubljana pa je opozorila na eksponentno večanje strokov za socialne transfere, plače, ki predstavljajo že eno tretjino vseh proračunskih sredstev, ter problematično uporabo podatkov o številu prebivalcev. Predvsem v večjih občinah pa se
tudi problemi migracij ljudi v večje centre, saj to občinam prinaša številne večje stroške, na katere se pri izračunih ministrstva ne polaga pozornosti.

Ob zaključku sestanka je bilo na predlog predsednika SOS, Bojana Kontiča dogovorjeno, da Ministrstvo za finance do naslednjega sestanka pripravi dopolnjene izračune in jih predloži skupnostim občin, z namenom, da se ugotovi ustreznost upoštevanja vseh vplivnih faktorjev in ustrezni znesek popravka povprečnine, glede na povzročene zvišane stroške dela.