• Domov
  • Izjava za javnost po 16. seji Predsedstva SOS

Kamnik, 19.4.2017 – v prostorih Občine Kamnik je potekala 16. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je bila posvečena novi Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju, predlogu Zakona o podeljevanju koncesij in predlogu Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, članice in člani Predsedstva SOS pa so se dotaknili tudi razmejitve tržnega in javnega dela dejavnosti pri javnih službah.

Predstavnika Ministrstva za finance Monika Pintar Mesarič in Matej Čepeljnik sta v zvezi z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu in Zakonom o podeljevanju koncesij izpostavila, da je gradivo v javni obravnavi zgolj delovno gradivo, ki se ga bo glede na prejete pripombe dopolnjevalo. Cilj ministrstva pri pripravi gradiva je bilo, da se v Zakonu o javno zasebnem partnerstvu ureja zgolj odnose med javnim in zasebnim delom, v Zakonu o podeljevanju koncesij pa zgolj postopek podeljevanja slednje, oba predloga pa bosta usklajena tudi z Zakonom o gospodarskih javnih službah, ki ga ministrstvo pripravlja sočasno, vendar še ni pripravljen za objavo. Županje in župani so izpostavili, da sta pripravljena zakona nomotehnično pomanjkljiva, vsebina je nejasna, nedorečena in dvoumna, predvsem pa je potrebno zagotoviti pravno varstvo v Zakonu o podeljevanju koncesij ter presoditi o primernosti Državne revizijske komisije kot organa nadzora za odločanje o zakonitosti postopkov podeljevanja koncesij (brez možnosti rednega ali izrednega pravnega sredstva – polnega sodnega varstva – zoper njeno odločitev).

Novi Zakon o javno-zasebnem partnerstvu se sprejema zaradi sistematične normativne ureditve instituta javno-zasebnega partnerstva, saj sedaj veljavni zakon ureja tako koncesijsko partnerstvo kot javno-zasebno partnerstvo. Razlog za sprejem predpisa je lažja preglednost ureditve obeh institutov v ločenih zakonih. V zvezi s tem so županje in župani izpostavili vprašanje smiselnosti sprejema novega zakona, brez da bi se z zakonom dejansko odpravile težave, ki so se pri izvajanju sedaj obstoječega predpisa izkazale za problematične, kot je na primer prenormiranost postopkov za zagotavljanje učinkovite in donosne javne infrastrukture. Županje in župani so poudarili, da bi na podlagi izkušenj bilo smiselno pri manjših projektih postopke poenostaviti in jih skrajšati.

S predstavniki Ministrstva za finance je bilo dogovorjeno, da bodo pripombe v javni razpravi preučili in spremembe vnesli v predlog zakona, nato pa organizirali ponovno srečanje s Predsedstvom SOS, kjer bodo predstavljene spremembe zakonodajnega osnutka glede na upoštevane predloge lokalnih skupnosti.

Z novo Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju se bi naj odpravljalo anomalije v plačni skupini B. Za odpravo anomalij bi po predlogu Uredbe bilo potrebno na letni ravni zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.706.463 EUR. Županje in župani so sicer podprli namene odprave anomalij, vendar so obenem poudarili da se spreminjajo plačni razredi vseh direktorjev, razen direktorjev občinskih uprav, pa čeprav so njihove odgovornosti neprimerljivo večje kot odgovornosti direktorjev javnih zavodov. Zato Predsedstvo SOS ne podpira takšne uredbe za odpravo anomalij, ki ustvarja nove. Prav tako so ponovno poudarili, da lokalne skupnosti nimajo finančnih zmožnosti za kritje višje uvrstitve plač direktorjev/ravnateljev, katerih plače se financirajo iz proračuna lokalnih skupnosti, saj Vlada RS že več let ne zagotavlja zadostnega financiranja občin, medtem ko jim poskuša vedno znova naložiti dodatne stroške in naloge, tudi skozi predmetno uredbo.

Aljoša Trtnik in Milena Basta Trtnik sta županjam in županom predsedstva SOS v nadaljevanju seje predstavila še pomen razmejevanja javne službe in tržne dejavnost na področju gospodarskih javnih služb. Za to področje je namreč pomembno ločeno evidentiranje dejavnosti, saj zagotavlja namensko porabo javnih sredstev ter zmanjšuje tveganja za vračila sredstev.

Galerija slik