• Domov
  • Skupnost občin Slovenije nasprotuje višini povprečnine

Maribor, 21.4.2017 – Državni zbor je lokalnim skupnostim in skupnostim občin v mnenje posredoval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018, ki ga sprejema po nujnem postopku. Skupnost občin Slovenije in s tem 179 občin članic predlagani višini povprečnine nasprotuje, saj ta ne pokriva dejanskih stroškov lokalnih skupnosti.

Skupnosti občin Slovenije ponovno poudarja, da je izravnalni ukrep povišanja povprečnine za 3,5 € zaradi sprejetja dogovora s sindikati javnega sektorja izrazito linearne narave, saj se izračunava zgolj povprečje. Slovenske občine so zelo različne, tako tudi nekatere zagotavljajo večjo gostoto javnih zavodov v lokalnem okolju kot druge, zaradi česar bodo nosile premo sorazmerno večje breme za zagotovilo plač, za poravnavo katerih pa bodo prejele le povprečno nadomestilo.

Tako nekatere občine z dodatnimi 3,50 € sploh ne bodo uspele finančno izravnati povečanja mase plač za zaposlene, njihovo finančno stanje pa bo tako še dodatno poslabšano in oslabljeno, razvoj lokalnega okolja pa bo stagniral. Predlagana sprememba višine povprečnine torej ni skladna s potrebami občin in je ne moremo sprejeti, saj bi, da bi občine lahko pokrile povečane stroške iz naslova plač in drugih dohodkov zaposlenih, potrebovale vsaj dodatnih 5,2 mio. €.

Zapisano stališče povzema tudi razpravo Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je na svoji zadnji seji, dne 3.2.2017, sprejelo sklep kot sledi: »Predsedstvo SOS se ne strinja s povprečnino in še enkrat ugotavlja, da imajo občine s strani državnega proračuna zagotovljenih premalo sredstev za njihovo delovanje in so zato prisiljene porabljati sredstva za investicije.«

Zato Skupnost občin Slovenije zahteva dvig povprečnine glede na realne stroške lokalnih skupnosti in ne le grobo ocenjene finančne izravnave povečanih stroškov zaradi dogovora s sindikati.