• Domov
  • Izjava za javnost – 17. seja Predsedstva SOS

Naklo, 23.5.2017 – v prostorih Poslovne stavbe Naklo je potekala 17. seja predsedstva SOS, ki je bila posvečena predlogom ukrepov lokalnih skupnosti v Zakonu o spodbujanju investicij, Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 ter izmenjavi informacij o poteku pogajanj za spremembo operativnega programa za črpanje kohezijskih sredstev za obdobje 2014-2020.

Jernej Tovšak, v.d. generalnega direktorja (Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo) na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavil namene ministrstva na področju spodbujanja investicij. Ministrstvo želi skozi Zakon o spodbujanju investicij pripraviti možne ukrepe za spodbujanje začetnih investicij in novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami. Z zakonom želi vse obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter uvesti nove spodbude za domače in tuje investitorje. V ta namen je ministrstvo že zaprosilo Skupnost občin Slovenije za predloge lokalnih skupnosti na tem področju, seja predsedstva SOS pa je bila namenjena poglobljeni razpravi o primernosti nekaterih ukrepov.
Po besedah Tovšaka ni investicije brez občine in občine so tiste, ki morajo imeti ključno besedo pri teh ukrepih. V zakonu bodo/so dodatne spodbude z namenom, da se privabi investitorje in ohranitev konkurenčnosti in stabilnosti. Ključni ukrepi bodo 40%, 70% oprostitvena olajšava, zakonska osnova za prodajo nepremičnin pod tržno vrednostjo za namen vzpodbujanje investicije, itd.

Mag. Suzana Zagorc iz Direktorata za turizem in internacionalizacijo, Sektor za turizem in razvojno sodelovanje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je prisotnim županjam in županom predstavila poglavitne rešitve in cilje strategije trajnostne rasti slovenskega turizma.
V pripravo strategije se je aktivno vključila tudi Skupnost občin Slovenije, ki je v okviru delavnice z županjami in župani ter drugimi udeleženkami in udeleženci iz različnih občin in javnih zavodov, ki na lokalni ravni skrbijo za turizem, ocenila stanje, potrebe in želje te izredno pomembne gospodarske panoge. Na osnovi tega je SOS oblikovala priporočila z lokalne ravni.
Izpostavljene so bile zlasti regionalne destinacije, saj v slovenski strategiji razvoja turizma tega do sedaj ni bilo, posledično tudi ni bilo virov. Po mnenju županj in županov bi za regionalne destinacije morali vir financiranja zagotavljati vsi deležniki v turizmu, turistično gospodarstvo, javni sektor in tudi sekundarni ponudniki, kot so frizerji, trgovci ipd., RDO pa bi morala imeti razvojno in promocijsko funkcijo, izražene pa so bile pobude tudi za tržno funkcijo v agencijskem delu. Na zakonodajnem področju so bile izpostavljene številne ovire za razvoj turizma. Med njimi so predolgi postopki sprejemanja prostorske zakonodaje, slaba zakonodajna ureditev sobodajalcev, ki je prenormirana, po drugi strani pa se za dejavnost oddaje nepremičnin turistom odloča vse več posameznikov v polju sive ekonomije; kot slaba je bila ocenjena tudi zakonodajna ureditev za dopolnilno, ljubiteljsko opravljanje dejavnosti s področja turizma manjših ponudnikov (upokojenci kot turistični vodniki, kmetije z ponudbo namestitve in doživetij ipd.). Težavo predstavljajo tudi šibke, skoraj neobstoječe pristojnosti občin nad slabimi lastniki turistične infrastrukture, saj občine nimajo vzvodov, da bi spodbudile lastnike zaprtih hotelov ali lokalov – s tem povezano je izumiranje življenja v starih mestnih jedrih, ki zaradi zaprtih lokalov in trgovin izgubljajo privlačnost tako za domače prebivalce kot za turiste. Nekaj težav se pojavlja tudi zaradi premajhnih pristojnosti občinskih inšpektorjev pri nadzoru nad plačevanjem turističnih taks, zmanjšuje se ponudba manjših ponudnikov zaradi uvedbe davčnih blagajn (tržnice, prireditve, društva), izpostavljena pa je bila tudi prenormiranost pri organizaciji in izvajanju prireditev.
Županje in župani so opozorili tudi na kadrovsko podhranjenost in omejene kompetence, ki so problem zlasti pri spodbujanju razvoja turizma, kar se odraža v nižji kvaliteti ponudbe. Potrebe se kažejo predvsem na področju dviga jezikovnih kompetenc, znanja in usposobljenosti pri oblikovanju produktov, temelječih na zgodbah in doživetjih.
Kot razvojna ovira slovenskega turizma je bila identificirana slaba ali pomanjkljiva prometna infrastruktura, ki je predpogoj za dostopnost do številnih turističnih biserov po Sloveniji (slabe ceste – lokalne in državne, zastarela železnica, neurejena signalizacija, table in oznake, ki onemogočajo pripravo kvalitetne turistične ponudbe, sistemi javnih prevozov, lokalnih in medkrajevnih in s tem povezane koncesije, pomanjkanje čezmejnih javnih prometnih povezav, kolesarske poti in njihova medobčinska povezava, reke, jezera in morje, ki jih občine želijo vključevati v turistične produkte, nad njimi pa ima pristojnost država,…)
Nenazadnje pa je pomembna tema tudi v turizmu financiranje oziroma finančne spodbude. Občine s sedanjim sistemom financiranja lokalnih skupnosti ne dobijo dovolj sredstev niti za izvajanje zakonsko določenih nalog, zato so zaskrbljene, kako zagotoviti dobre pogoje za razvoj gospodarstva oz. turizma. Namenski viri financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja, ne zadostujejo potrebam. Občine si ob tako osiromašenih povprečninah in premajhnih namenskih virih za spodbujanje razvoja turizma želijo in potrebujejo nove vire financiranja in več pristojnosti, za učinkovit nadzor nad obstoječimi viri. Med rešitvami je bilo omenjeno javno-zasebno partnerstvo in razpisi za sofinanciranje razvoja integralnih turističnih proizvodov.

Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, je podal informacijo o poteku pogajanj za spremembo operativnega programa za črpanje kohezijskih sredstev za obdobje 2014-2020. Predvideva se, da so se pogajanja pričela na novo zaradi potreb države, in sicer zaradi vzpostavitve pogojev za izgradnjo drugega tira, nastale težave s črpanjem EU sredstev in finančnih instrumentov (povratna sredstva). Ob tem pa je to tudi uspeh prizadevanj SOS k potrebni spremembi operativnega programa za namen vzpodbujanja občinskih projektov.